فهرست کتاب


داستانهای عارفانه در آثار استاد علامه آیة الله حسن زاده آملی جلد 2

عباس عزیزی

160 - مراقبت 24 ساعته

فرمودند: حاج میرزا حسین قاضی از شاگردان مرحوم میرزای شیرازی بود و چون از نزد میرزا خواست خداحافظی کند و به تبریز برود، مرحوم میرزا به او گفت: حالا که می روی شب و روزی یک ساعت به خود بپرداز!بعد از چندی که مرحوم میرزا از دیگران درباره مرحوم حاج میرزا حسین قاضی حال پرسید، در جواب گفتند: آقا آن یک ساعت تبدیل به 24 ساعت شده که همواره در مراقبت و حضور و عزلت بود.

161 - خلقت آدم

پیامبر صلی الله علیه و آله، مردی را دید که بر صورت شخصی دیگر سیلی نواخت، حضرت بدو فرمود: بر صورتش سیلی مزن؛ زیرا خداوند، آدم را بر صورت او خلق فرموده. که مقصود این است که او را بر صورت این وجه خلق فرموده است.(162)

162 - بانی عمارت بیت المقدس

داود علیه السلام خواست که بیت المقدس را عمارت کند، پس چند بار بنا کرد. پس چون از عمارت فراغت یافت منهدم شد.
داود به تضرع و زاری عرض این حال به حضرت باری کرد.
جواب آمد: که این خانه من بر دست کسی که خون مردم ریخته باشد قائم نمی گردد.
داود گفت: خداوند! این خون ریختن نه در سبیل الله و طلب مرضاة الله بود؟
جواب آمد که بلی! ولیکن ایشان بندگان من بودند.
گفت: بنیاد این خانه به دست بیگانه روا مدار و سر رشته مدار این جز به دست کسی که از من باشد مسپار.
وحی آمد که: بانی این فرزند تو سلیمان خواهد بود. (163)