فهرست کتاب


داستانهای عارفانه در آثار استاد علامه آیة الله حسن زاده آملی جلد 2

عباس عزیزی

145 - دوست را یابی

حضرت رسول صلی اله علیه و آله فرمود: اللهم اجعل لی فی قلبی نورا و فی سمعی نورا و فی بصری نورا چون این نور حاصل شود، خوشا به حالت. عزیزم! جد و جهد نما تا کاملی را بیابی و او تو را به راه اندازد و از حضیض نقصان به اوج کمال رساند. این بیت را هم از این کم ترین بشنو:
تحفه جان را چو ساری عقر راه قرب دوست دوست را یابی به انواع عطایا و تحف
از آیه نور هم غافل مباش که عددش نور است، چنانکه خودش نور عین و عین نور است. با آداب آن نور علی نور است.(144)

146 - ولایت عهدی امام رضا علیه السلام

ابن خلکان شافعی اشعری، در تاریخش می گوید:
مامون، دخترش ام حبیب را در سال دویست و دوم (هجری) به عقد ایشان (امام رضا علیه السلام) در آورد و او را ولی عهد خویش کرد و نامش را بر دینار، منقوش .
سبب بروز چنین اقدامی از مامون آن بود که روزی در شهر مرو، اولاد عباس را از زن و مرد و کوچک و بزرگ که تعداد نفراتشان سی هزار نفر بود گرد آورد. علی ابن موسی را نیز دعوت نمود و در جایی نیکو منزل داد خواص اولیا را جمع کرد و خبر داد که در اولاد عباس و نیز علی بن ابی طالب علیه السلام نظر افکنده ام و کسی را بهتر و محقتر به امر ولایت، از علی بن موسی الرضا علیه السلام نیافته ام.
پس برای ولایت عهدی اش از آنان بیعت گرفت و امر کرد پرچم های سیاه را کنار گذاشته، رنگ سبز را جایگزینش کنند...
ابو نواس در مدح آن امام علیه السلام می گوید:
قیل لی انت احسن الناس طرا فی فنون من المقال النبیه
لک من جید القریض مدیح یثمر الدر فی یدی مجتنیه
فعلی ما ترکت مدح ابن موسی و الخصال التی تجمعن فیه
قلت لا استطیع مدح امام کان جبریل خادما لابیه
سبب آن که ابونراس، این ابیات را سرود، آن بود که بعضی از اصحابش او را گفتند: از تو وقیح تر ندیده ایم؛ زیرا درباره هر معنا و طربی حتی شراب شعر گفته ای، ولی در مدح علی بن موسی الرضا علیه السلام که معاصر توست هیچ نگفته ای!
ابو نراس پاسخ داد : به خدا قسم که من این کار را تنها از جهت احترام و تعظیم ایشان ترک گفته ام؛ زیرا چون من را شایستگی مدح او نیست! سپس، بعد از ساعتی، اشعار مذکور را سرود. (145)

147- حرام بودن آتش بر ذریه زهرا علیها السلام

جعفر بن محمد بن زید گوید: