فهرست کتاب


داستانهای عارفانه در آثار استاد علامه آیة الله حسن زاده آملی جلد 2

عباس عزیزی

129- حکم شکستن دندان آهو

امام صادق علیه السلام از ابوحنیفه پرسید: حکم شخص محرمی که دندان رباعی آهو را شکسته است چیست؟
ابوحنیفه می گوید: ای فرزند رسول خدا! نمی دانم.
حضرت می فرماید: تو مدعی فضل و خردی! ولیکن نمی دانی که آهو دندانی رابعی ندارد، و دندان هایش ثنایی است. (123)

130- انواع تخم حیوانات

از معصوم علیه السلام سوال شده است: هر گاه کسی تخمی در اجمه یعنی در بیشه یافته است، و یا تخم پرنده آبی یافته است و نمی داند که تخم حیوان حلال گوشت است تا خوردن آن جایز باشد و یا تخم حیوان حرام گوشت است که خوردن آن حرام باشد، به چه نشانه داند که تخم حلال گوشت یا حرام گوشت است؟
در جواب فرموده است: هر تخمی که دو طرف آن یکسان است از حرام گوشت است ، و اگر مثل تخم مرغ خانگی است که یک طرف آن پهن است - یعنی مخروطی است آن تخم حیوان حلال گوشت است.
چند روایت در این موضوع در جزء یازدهم وافی فیض از کافی و تهذیب ذکر شده است. (124)
تخم مار دراز و هر دو طرف آن یکسان است، و تخم باخه گرد است و از همه جانب یکسان است، و هر دو حرام گوشت اند و تخم کبک و گنجشک و مرغ خانگی مخروطی است که یک طرف پهن و جانب دیگر آن کشیده است و اینها حلال گوشت اند. (125)

131- تطابق خواب با واقعیت

حسن بن محبوب از محمد بن قاسم نوفلی گفت: به امام صادق علیه السلام عرضه داشتم: مومن خواب می بیند و واقع نیز همانگونه است و گاه خواب می بیند، ولی مطابق نیست.
فرمود: وقتی مومن خوابید از روح وی حرکتی کشیده به آسمان بلند می شود هر چه روح مومن در ملکوت اشیا در جایگاه تقدیر و تدبیر دید، حق است، و هر چه که در زمین رسد، اضغاث احلام است.
به او عرضه داشتم: آیا روح مومن به آسمان صعود می کند؟
فرمود: بله.
پرسیدم: این صعود آیا به گونه ای است که به کلی روح از بدن خارج شود تا هیچ در آن نماند؟
فرمود: خیر، اگر همه روحش از بدن خارج شود تا هیچ در آن نماند پس وی می میرد.
پرسیدم: پس چگونه روح مومن به آسمان خارج می شود؟
فرمود: آیا خورشید را در جای خود در آسمان نمی بینی که نور و شعاعش در زمین است؟ روح مومن نیز این چنین می باشد، اصل آن در بدن و حرکت وی کشیده به آسمان است. (126)