فهرست کتاب


داستانهای عارفانه در آثار استاد علامه آیة الله حسن زاده آملی جلد 2

عباس عزیزی

128- آیا دین جز حب است؟

برید بن معاویة عجلی گفت: به نزد ابی جعفر علیه السلام بودم، مردی با پای پیاده از خراسان وارد شد، پس پاهای خود را بیرون آورد، پاهای وی پینه زده بود و گفت: به خدا قسم، چیزی جز دوستی شما اهل بیت مرا به اینجا نکشانده است.
ابو جعفر باقر علیه السلام فرمود: به خدا قسم، اگر سنگی ما را دوست بدارد، خدا آن را با ما محشور می دارد، و آیا دین جز حب چیزی است.
خدای تعالی می فرماید: بگو که اگر خدا را دوست دارید، مرا دوست بدارید، خدا شما را دوست می دارد. و فرمود: کسانی را که به سوی ایشان مهاجرت کردند، دوست می دارند و آیا دین جز حب چیزی(122) است؟

129- حکم شکستن دندان آهو

امام صادق علیه السلام از ابوحنیفه پرسید: حکم شخص محرمی که دندان رباعی آهو را شکسته است چیست؟
ابوحنیفه می گوید: ای فرزند رسول خدا! نمی دانم.
حضرت می فرماید: تو مدعی فضل و خردی! ولیکن نمی دانی که آهو دندانی رابعی ندارد، و دندان هایش ثنایی است. (123)

130- انواع تخم حیوانات

از معصوم علیه السلام سوال شده است: هر گاه کسی تخمی در اجمه یعنی در بیشه یافته است، و یا تخم پرنده آبی یافته است و نمی داند که تخم حیوان حلال گوشت است تا خوردن آن جایز باشد و یا تخم حیوان حرام گوشت است که خوردن آن حرام باشد، به چه نشانه داند که تخم حلال گوشت یا حرام گوشت است؟
در جواب فرموده است: هر تخمی که دو طرف آن یکسان است از حرام گوشت است ، و اگر مثل تخم مرغ خانگی است که یک طرف آن پهن است - یعنی مخروطی است آن تخم حیوان حلال گوشت است.
چند روایت در این موضوع در جزء یازدهم وافی فیض از کافی و تهذیب ذکر شده است. (124)
تخم مار دراز و هر دو طرف آن یکسان است، و تخم باخه گرد است و از همه جانب یکسان است، و هر دو حرام گوشت اند و تخم کبک و گنجشک و مرغ خانگی مخروطی است که یک طرف پهن و جانب دیگر آن کشیده است و اینها حلال گوشت اند. (125)