فهرست کتاب


داستانهای عارفانه در آثار استاد علامه آیة الله حسن زاده آملی جلد 2

عباس عزیزی

108- عاقبت به خیری حر

عده ای از موثقین حکایت کرده اند که: شاه اسماعیل وقتی بر بغداد دست یافت به مشهد حضرت امام حسین علیه السلام آمد و از برخی مردم شنید که حر بن یزید ریاحی طعن می زدند، وی به نزد قبر وی آمد و دستور داد که نبش قبر وی نمایند، او را خوابیده به همان وضعی یافتند که شهید شده و دیدند بر سر وی دستمال بسته شده، شاه اسماعیل نور الله ضریحه خواست آن دستمال را بردارد؛ زیرا در کتب سیر و تواریخ نقل شده بود که آن دستمال حسین علیه السلام است، که سر حر را در آن واقعه ای که مجروح شد بست و بر همان هیات دفن گردیده است؛ وقتی آن دستمال را از سرش باز کردند، خون راه افتاد، و هر چه خواستند به غیر آن دستمال جلوی خون را بگیرند ممکن نشد. پس بر آنها حسن حال حر روشن شد، شاه فرمان داد که بر قبر وی ساختمانی بسازند، و خادمی برای قبر وی بر گمارند تا در آن خدمت کند. (100)

109- روزه سکونت، افطار مرگ

حضرت عیسی علیه السلام به حواریون خود، دستور صوم سکوتی داد که افطار آن موت باشد! ما از بس جفنگ می گوییم، دلمان را زنگ فرا گرفته است!

110- مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک

انسان طالب علم و عمل می باشد، زیرا بقای ابدی دارد. و از جمله سوالات اسکندر که از استاد خود ارسطو پرسید این که: پرسیدم: معدن ما کجاست؟
پاسخ داد: از آنجایی که آمدیم.
پرسیدم: از کجا آمدیم؟
گفت: از آن مکانی که در اول امر بود.
پرسیدم: از کجا می دانیم که از کجا آمده ایم؟
پاسخ داد: زیرا هرگاه دانا شویم به آن سو روی آوریم و به او نزدیک شویم. (101)