فهرست کتاب


داستانهای عارفانه در آثار استاد علامه آیة الله حسن زاده آملی جلد 2

عباس عزیزی

93 - فحاشی ممنوع

نصر بن مزاحم می گوید که: جناب امیر المومنین علیه السلام که داشت صف آرایی می کرد، دید یکی از سربازانش دشنام می دهد، بدگویی می کند، به او فرمود: به کی فحش می دهی بد می گویی؟
گفت: به معاویه و به سربازانش.
ایشان فرمود: چرا فحش می دهی به اینها؟
عرض کرد: مگر اینها باطل نیستند؟
فرمود: مگر فحش دادن حق است؟ بلی! اگر اینها باطلند، فحش دادن هم باطل است. به فحش دادن که نمی شود مردم را به راه آورد.
حق ندارید که فحاشی کنید، بد گویی کنید.

94 - فضیلت سوره توحید

جابر گوید: شخصی نماز گزار، سوره قل هو الله احد را خواند؛پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: این بنده ای است که خدایش را شناخته است. از این رو سوره، معرفت نامیده شد. (85)

95 - شوخی پیامبر

فخر الدین علی صفی در لطائف الطوائف آورده است که:
مروی است صفیه بنت عبدالمطلب که عمه آن حضرت است (یعنی حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله) روزی نزد حضرت آمد در حالی که پیر شده بود گفت: یا رسول الله! دعا کن تا من به بهشت روم.
حضرت بر سبیل طیبت فرمود که: زنان پیر به بهشت نخواهند رفت!
صفیه از مجلس حضرت برگشت و می گریست.
حضرت تبسم فرمود و گفت: او را خبر دهید که اول پیر زنان جوان شوند، آنگاه به بهشت روند.
و این آیت بخواند: انا انشاناهن انشاء فجعلناهن ابکارا. (86) یعنی به درستی که ما بیافریدیم زنان را در دنیا آفریدنی پس خواهیم گردانید ایشان را دختران بکر و دوشیزه در آخرت که ایشان را به بهشت در آریم. (87)