فهرست کتاب


داستانهای عارفانه در آثار استاد علامه آیة الله حسن زاده آملی جلد 2

عباس عزیزی

64 قضاوت امام علی علیه السلام

هنگامی که در زمان خلافت عمر، اسیرانی از فارس به مدینه آوردند، در میان آنان سه تن وجود داشتند که دختران یزدگرد بودند. اسیران را فروختند و عمر دستور داد تا دختران یزدگرد را نیز بفروشند.
علی علیه السلام فرمود، دختران پادشاهان را نباید چون کنیزان در بازار فروخت.
عمر گفت: پس با آنها چه باید کرد؟
علی بن ابی طالب علیه السلام پاسخ داد: باید بهایی برایشان معین نمود و سپس هر کس بیشترین مبلغ را پرداخت، آنها را به او فروخت.
پس، علی علیه السلام خود آنها را خرید و یکی را به عبدالله بن عمر و یکی را به فرزندش حسین و آخری را به محمد بن ابی بکر داد. اولی که متعلق به عبدالله شد فرزندش، سالم را به دنیا آورد و دومی از حسین علیه السلام، باردار شد و زین العابدین علیه السلام متولد شد و سومی نیز از محمد باردار شده، قاسم را به دنیا آورد. لذا این سه نفر که پسر خاله بودند، مادران شان، دختران یزدگرد بودند. (59)

65 من خدا و رسولش را دوست دارم!

در باب سیزدهم مجلد ششم بحار از علل الشرایع به اسنادش از انس روایت کرده که گفت:
مردی از اهل بادیه آمد و ما خوشمان می آمد که مردم بادیه نشین بیایند و از پیامبر صلی الله علیه و آله سوال کند.
اعرابی پرسید: ای رسول خدا!قیامت کی است؟
در این هنگام وقت اقامه نماز رسید، آن حضرت نمازش را به پایان برد، فرمود: پرسنده از قیامت کجاست؟
مرد بادیه نشین گفت: ای رسول خدا!منم.
فرمود: برای قیامت چه آماده کردی؟
پاسخ داد: خدا را!عمل فراوان از نماز و روزه برای قیامت نیاندوختم، جز این که خدا و رسولش را دوست می دارم
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: مرد با دوست خود محشور است.
انس گفت: ندیدم مسلمانان به چیزی بعد از اسلام، بیش از این خوشحال شده باشند.(60)

66 الفضل ما شهدت به الاعداء

ابن حجر در صواعق می گوید:
احمد آورده است که مردی مساله ای از معاویه پرسید، معاویه به او گفت:
از علی بپرس که او اعلم است!
مرد گفت: جواب تو برای من، بهتر از جواب علی است!
معاویه به او گفت: چه سخن زشتی گفتی!تو از مردی کراهت داری که رسول خدا صلی الله علیه و آله او را با علم خود به خوبی پرورش داد و بدو گفت: تو برای من، چون هارونی برای موسی؛ جز آن که بعد از من پیامبری نیست. و عمر، چون مشکلی برایش پیش می آمد، جوابش را از او می ستاند.... (61)