فهرست کتاب


داستانهای عارفانه در آثار استاد علامه آیة الله حسن زاده آملی جلد 2

عباس عزیزی

48 آخرین مرحله سیر و سلوک

مقامات شامخ حضرت استاد علامه طباطبایی صاحب المیزان را خداوند، متعالی بفرماید، می فرمود: آقا! آخرین مرحله سیر و سلوک عارف این است که می رسد به جایی که می بیند آنچه را که از بیرون یافته است، همه درونی بوده است و حالا خودش شده است. به هر حال هر کس هر حرفی می زند، اما همه حرف ها باید برگردد به قرآن و روایت، این خلاصه عرایض ماست. این فرمایش اساتید ماست. آنها با قرآن و استدلال حرف حق را به ما آموختند، جز این هم که کتاب دیگری نداریم. ما معیار و میزان داریم، ترازوی انسان سنج، و آن قرآن است و روایات، که مرتبه نازله قرآنند.

49 توجه استاد به کودکان

اینجانب روزی به همراه فرزندم خدمت حضرت آقای حسن زاده آملی رسیدیم، هنگامی که چشم آقا به فرزند نه ساله من افتاد، فرمودند: اجازه دهید که این بچه پاک و معصوم وارد منزل من شود! استاد (عزه) نسبت به بچه ها عنایت خاصی داشته و احترامی شدید برای کودکان قائل است و می فرمایند که آنها پاک اند و این ماییم که آلوده شده ایم!
ایشان نام فرزندم را پرسید، و در حقش دعای خیر نمودند.

50 هر آن کو غافله، غافل خوره تیر!

رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود: اکثر صیاح اهل النار من سوف؛ بیشتر فریاد دوزخیان از پس از این گفتن و فردا فردا کردن است.
به بیمار بیداری گفتند: ما را اندرزی ده!
گفت: شما را از سوف بیم می دهم.
حافظا!تکیه بر ایام چو سهو است و خطا من چرا عشرت امروز به فردا فکنم (43)
مبادا خواجه غافل بخورد و غافل بخوابد که به قول عارف همدان بابا طاهر عریان هر آن کو غافله، غافل خوره تیر.