فهرست کتاب


داستانهای عارفانه در آثار استاد علامه آیة الله حسن زاده آملی جلد 2

عباس عزیزی

36- ریشه تمام مصایب در اسلام

محمد بن اسماعیل بخاری به اسنادش از عبد الله بن عباس روایت کرده است که: عبدالله بن عباس گفت: هنگامی که بیماری پیامبر صلی اله علیه و آله (همان بیماری که منجر به رحلت آن حضرت شد) شدت گرفت، حضرت فرمود: کاغذ و دوات بیاورید تا برای شما چیزی بنویسم که بعد از من گمراه نشوید.
عمر گفت: تب بر پیامبر غلبه کرده؛ ما را کتاب خدا بس است!
پس پیامبر صلی اله علیه و آله فرمود: برخیزید که تنازع و اختلاف نزد من شایسته نباشد.
ابن عباس می گوید: تمام بلایا و مصایب، از همان بود که بین ما و نوشته پیامبر صلی اله علیه و آله حایل و مانع شد.
تا جایی که شهرستانی می گوید: بزرگ ترین اختلاف امت، اختلاف در امات بود؛ چون آن مقدار که در اسلام برای امامت شمشیر کشیده شد، برای هیچ مساله ای کشیده نشد. (32)

37- ناعلاجی سام

فرموده پیغمبر اکرم نبی مکرم صلی اله علیه و آله که: خداوند هیچ دردی نیافریده مگر برای او دوایی خلق نموده مگر سام. (33)

38- توبه گرگ مرگ است

استاد ما علامه بزرگوار شعرانی نقل فرمودند:
روزی یکی از ثروتمندان میگسار، تصمیم گرفت شرب خمر را کنار بگذارد و به درگاه خداوند توبه کند و از کارهای زشت خود دست بکشد.
چند روزی گذشت و اما آن میگسار نتوانست که طاقت بیاورد. راه چاره ای اندیشید، تا خود را از این گرفتاری نجات دهد. روزی به غلام خود یک قبضه تفنگ داد و به او گفت:
وقتی که من بر سر سفره شراب نشستم، جام شراب را نزدیک دهان من بیاور و در حالی که انگشت بر ماشه تفنگ است و آماده شلیک هستی بگو می بنوش!
من می گویم: من توبه کرده ام و دیگر می نخواهم نوشید.
تو اصرار کن و بگو: اگر ننوشی با این تفنگ تو را می کشم.
من می گویم: عهد کردم توبه ام را نشکنم.
تو بگو: اگر ننوشی ماشه تفنگ را خواهم کشید و گلوله های سربی در سرت خالی خواهد شد.
به از اصرار تو می گویم: خدایا! به زور اسلحه و ترس مرگ خواهم نوشید.