فهرست کتاب


داستانهای عارفانه در آثار استاد علامه آیة الله حسن زاده آملی جلد 2

عباس عزیزی

31- کمک مردمان حبشه به پیامبر

ابوالفتح رازی در تفسیر سوره حدید (ج 11، ص 58 به تصحیح و تعلیق حضرت استاد علامه شعرانی) در ضمن آیه کریمه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و امنوا برسوله یوتکم کفلین من رحمته گوید:
سعید جبیر گفت: سبب نزول آیه آن بود که چون رسول اکرم صلی اله علیه و آله، جعفر بن ابی طالب را به حبشه فرستاد، با هفتاد سوار، به نزدیک نجاشی برفتند و دعوت کردند و ایشان اجابت کردند و ایمان آوردند، چون بازگشتند، چهل مرد از مردمان حبشه دستوری خواستند از نجاشی تا پیش رسول الله صلی اله علیه و آله آیند، نجاشی دستوری داد ایشان را، چون بیامدند، رسول صلی اله علیه و آله را، غزات احد در پیش بود و مسلمانان ضعیف حال بودند و محتاج، چون آن بدیدند از رسول صلی اله علیه و آله دستوری خواستند، گفتند: یا رسول الله! ما را مال بسیار است، دستوری ده تا برویم و مالی بیاوریم تا این غازیان بر خود و احوال خود صرف کنند.
رسول صلی اله علیه و آله گفت: روا باشد، رفتند و مال بیاوردند و با مسلمانان به آن مواسات کردند. (29)

32- اهمیت ادب

امام جواد علیه السلام فرمود: هیچ دو مردی به گرد یکدیگر نیامدند، جز آن که بهترین شان نزد خدا، کسی است که مودب تر است.
پرسیدند: ای فرزند رسول خدا! ما آن را نزد مردم دانیم که چیست؛ اما بیان فرما که نزد خداوند چیست؟
فرمود: قرآن را همان گونه که نازل شده است قرائت کنید و سخن ما را همان طور که گفته ایم، روایت کنید و خداوند را به حالتی که محتاج و نیازمند اویید بخوانید. (30)

33- مقام دانشمندان امت پیامبر

پیامبر صلی اله علیه و آله فرمود: دانشمندان امت من، همانند انبیاء بنی اسرائیلند. و آن حضرت صلی اله علیه و آله فرمود: برخی از بندگان خدا انبیاء نیستند و شهدا نمی باشند، ولی پیامبران و شهدا، در روز قیامت به خاطر مکانت و منزلت آنها در نزد خدای، غبطه می خورند.