فهرست کتاب


داستانهای عارفانه در آثار استاد علامه آیة الله حسن زاده آملی جلد 2

عباس عزیزی

30- زرد آلوی تربیت شده

یکی از بزرگان می گوید: در مسافرت بودم و جهان را سیر می کردم، به روستایی رسیدم. عزیزی ما را به باغش به مهمانی برد.
گفت: اینها زرد آلوی باغ ماست. از زرد آلو تربیت شده می خواهی یا تربیت نشده.
من به زبانش آشنا نبودم که چه می خواهد بگوید: زرد آلویی آورد که ترش بود آب نداشت، بعد زرد آلویی دیگر آورد که خیلی شیرین و پر آب بود.
گفت: آقا این زرد آلو، بیرون باغ روییده، خودرو است، باغبان بر سرش نبوده و اینطور بار آمده اما این یکی باغبان داشته و به وقت آب خورده، و مراقبت دیده، این پرورده است آن پرورده نیست. این تربیت شده است آن تربیت شده نیست. انسان مربی می خواهد انسان برنامه می خواهد.

31- کمک مردمان حبشه به پیامبر

ابوالفتح رازی در تفسیر سوره حدید (ج 11، ص 58 به تصحیح و تعلیق حضرت استاد علامه شعرانی) در ضمن آیه کریمه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و امنوا برسوله یوتکم کفلین من رحمته گوید:
سعید جبیر گفت: سبب نزول آیه آن بود که چون رسول اکرم صلی اله علیه و آله، جعفر بن ابی طالب را به حبشه فرستاد، با هفتاد سوار، به نزدیک نجاشی برفتند و دعوت کردند و ایشان اجابت کردند و ایمان آوردند، چون بازگشتند، چهل مرد از مردمان حبشه دستوری خواستند از نجاشی تا پیش رسول الله صلی اله علیه و آله آیند، نجاشی دستوری داد ایشان را، چون بیامدند، رسول صلی اله علیه و آله را، غزات احد در پیش بود و مسلمانان ضعیف حال بودند و محتاج، چون آن بدیدند از رسول صلی اله علیه و آله دستوری خواستند، گفتند: یا رسول الله! ما را مال بسیار است، دستوری ده تا برویم و مالی بیاوریم تا این غازیان بر خود و احوال خود صرف کنند.
رسول صلی اله علیه و آله گفت: روا باشد، رفتند و مال بیاوردند و با مسلمانان به آن مواسات کردند. (29)

32- اهمیت ادب

امام جواد علیه السلام فرمود: هیچ دو مردی به گرد یکدیگر نیامدند، جز آن که بهترین شان نزد خدا، کسی است که مودب تر است.
پرسیدند: ای فرزند رسول خدا! ما آن را نزد مردم دانیم که چیست؛ اما بیان فرما که نزد خداوند چیست؟
فرمود: قرآن را همان گونه که نازل شده است قرائت کنید و سخن ما را همان طور که گفته ایم، روایت کنید و خداوند را به حالتی که محتاج و نیازمند اویید بخوانید. (30)