فهرست کتاب


داستانهای عارفانه در آثار استاد علامه آیة الله حسن زاده آملی جلد 2

عباس عزیزی

25- مدح زبان فارسی

زبان فارسی؛ زبان دری فصیح، زبان اصیل و زنده است. در بعضی از روایات هم آمده است که: زبان اهل بهشت زبان عربی مبین یا زبان فارسی دری است.
و در شب معراج خدای سبحان به پیامبر گفت: چه کنم با مشتی خاک مگر بیامرزم. و حافظ بدان نظر دارد که گفت: بعضی از روایات البته نقل شده است که:
گر مطرب حریفان آن پارسی بخواند در وجد و حالت آرد پیران پارسا را
اشاره دارد به حدیثی که اهل معنا می دانند، که اشاره به چه حدیثی دارد. در هر صورت فارسی، زبانی است، کامل، رسا و مفید. (25)

26- علم به عاقبت

از پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله روایت است که فرمود:
هیچ یک از شما نمیرد، جز آن که به عاقبت خویش علم بیابد و جایگاه خویش را در بهشت یا دوزخ ببیند. (26)

27- تو خود حدیث مفصل بخوان

بنده حدود سی سال پیش صحبتی با یک ریاضیدان داشتم تا اینکه کلام کشید به شکل هندسی قطاع، من از او به خاطر غرض الهی که در نظر داشته سوال کردم: عزیز من! از این شکل چند حکم هندسی می توان استفاده کرد؟
گفت: شاید هفت تا ده حکم؟
گفتم: مثلا بیست تا چطور؟
گفت: شاید ممکن باشد.
گفتم: دویست تا و دو هزار تا چطور؟
همین طور به من نگاه می کرد.
گفتم: دویست هزار چطور؟
خیال می کرد که من سر مطایبه و شوخی دارم و به مجاز حرف می زنم. بعد به او گفتم: آقا!خواجه نصیر الدین طوسی از این شکل، چهار صد و نود و هفت هزار و ششصد و شصت و چهار حکم هندسی استنباط کرد.
پس چه جای تعجب است قرآن را که هر حرف آن دارای هفتاد هزار معنا و بیش از آن باشد و همان طور که خداوند سبحان غیر متناهی است، قرآن هم که کتاب اوست غیر متناهی است و مانند بحر و دریایی است که پایان ندارد و انسان می تواند به هر اندازه ای بخواهد در قرآن غواصی نماید و به درجاتش عروج کند.