فهرست کتاب


داستانهای عارفانه در آثار استاد علامه آیة الله حسن زاده آملی جلد 2

عباس عزیزی

24- نهی از کتک بر صورت

رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: چون کسی از شما کسی دیگر را می زند، به صورتش نزند، و او را نگوید خداوند صورتت را زشت گرداند؛ زیر خدای تعالی آدم را بدان صورت خلق فرمود. (23) (24)

25- مدح زبان فارسی

زبان فارسی؛ زبان دری فصیح، زبان اصیل و زنده است. در بعضی از روایات هم آمده است که: زبان اهل بهشت زبان عربی مبین یا زبان فارسی دری است.
و در شب معراج خدای سبحان به پیامبر گفت: چه کنم با مشتی خاک مگر بیامرزم. و حافظ بدان نظر دارد که گفت: بعضی از روایات البته نقل شده است که:
گر مطرب حریفان آن پارسی بخواند در وجد و حالت آرد پیران پارسا را
اشاره دارد به حدیثی که اهل معنا می دانند، که اشاره به چه حدیثی دارد. در هر صورت فارسی، زبانی است، کامل، رسا و مفید. (25)

26- علم به عاقبت

از پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله روایت است که فرمود:
هیچ یک از شما نمیرد، جز آن که به عاقبت خویش علم بیابد و جایگاه خویش را در بهشت یا دوزخ ببیند. (26)