فهرست کتاب


داستانهای عارفانه در آثار استاد علامه آیة الله حسن زاده آملی جلد 2

عباس عزیزی

20- فرجام مال قرض

این را از سفرنامه رسول الله که روایت معراجیه آن حضرت است به اختصار و اجمال نقل می کنیم.
شخصی را دیدم که پشته ای را می خواهد به دوش بگیرد، نمی تواند. باز به این سو و آن سو می رود و چیزهایی فراهم می کند، و بر روی پشته می نهد، و باز می خواهد آن را حمل کند قادر نیست، و هکذا.
گفتم: این چه کسی است؟
گفت: کسی که مال از مردم قرض گرفته، هنوز آن را تادیه نکرده از دیگری باز مالی قرض می کند.

21- عیادت خدا

در روایت است که: خداوند به حضرت موسی علیه السلام عتاب کرد که من مدتی است مریضم، چرا از من خبری نمی گیری؟
و بعد روشن شد که فلان مریض در فلان محله افتاده بوده است و کسی به دادش نرسیده است، خداوند، به موسی خطاب و عتاب کرده که چرا از من مریض خبری نمی گیری! (20)

22- عاقبت زنان گنهکار

رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود:
شبی که مرا به آسمان بردند، زنانی از امتم را در عذاب شدید دیدم. و زنی را دیدم که سرش سر خوک و بدنش بدن الاغ بود و بر آن هزار هزار رنگ عذاب بود و زنی را به صورت سگ دیدم و آتش از دبر وی داخلی شده و از دهانش خارج می گردید. و فرشتگان با پتک های آتشین بر سر و بدنش می کوبیدند، تا این که فرمود:
و اما آن زنی که سرش سر خوک بود و بدنش بدن الاغ، زنی سخن چین و دروغگو بود، و اما آن زنی که بر صورت سگ بود و آتش داخل دبر وی می شد و از دهانش بیرون می رفت خواننده ای نوحه گر و حسود بود. (21)