فهرست کتاب


داستانهای عارفانه در آثار استاد علامه آیة الله حسن زاده آملی جلد 2

عباس عزیزی

7- اولین نماز آیات

روزی که ابراهیم فرزند رسول خدا صلی اله علیه و آله وفات کرده بود سه سنت جاری شده است، یکی این که آفتاب منکسف شد، مردم گفتند: چون فرزند رسول خدا وفات کرده است آفتاب منکسف شده است.

رسول خدا به منبر رفت و پس از حمد و ثنای الهی فرمود: ای مردم! آفتاب و ماه دو آیت الهی اند که به امر خداوند سیر می کنند و مطیع فرمان اویند، به ممات و حیات کسی منکسف نمی شوند. پس هر گاه انکساف ماه یا آفتاب روی داد نماز بخوانید، سپس از منبر فرود آمد و با مردم صلات کسوف به 8- درود بر

تو ای رسول خدا
حضرت علی علیه السلام فرمود: با رسول خدا در مکه بودیم، به بیرون مکه رفتیم، هیچ سنگ و درختی با وی رو به رو نمی شد مگر این که می گفت: درود بر تو ای رسول خدا! (8)

9- محمد (ع) در مرتبه رضا

آورده اند که: جابر بن عبد الله انصاری که یکی از اکابر صحابه بود در آخر به ضعف پیری و عجز مبتلا شده بود. محمد بن علی بن الحسین علیه السلام معروف به باقر به عیادت او رفت و او را از حال او سوال فرمود، گفت: در حالتی ام که پیری از جوانی و بیماری از تندرستی مرگ از زندگانی دوست تر
دارم.
محمد گفت که: من با وی چنانم که اگر مرا پیر دارد پیری دوست تر دارم و اگر جوان دارد جوانی دوست تر دارم و اگر بیمار دارد بیماری و اگر تندرست دارد تندرستی و اگر مرگ دهد مرگ و اگر زندگانی زندگانی را دوست تر می دارم.
جابر چون این سخن شنید به روی محمد بوسه داد و گفت: صدق رسول الله صلی اله علیه و آله که مرا گفت که یکی از فرزندان مرا ببینی هم نام من و هو یبقر العلم بقرا کما یبقر الثور الارض و به این سبب او را باقر علوم الاولین و الاخرین گفتند و از معرفت این مراتب معلوم شود که جابر در مرتبه اهل صبر بوده است و محمد در رتبه رضا. (9)