فهرست کتاب


روحانیت و سیاست از دیدگاه امام خمینی (ره)

رسول سعادتمند

مانع تراشی برای جلوگیری از حضور فعال روحانیت در انتخابات

این تکلیف آقایان است که راجع به مسائل اسلامی که پیش می آید، چه وکیل بخواهید تعیین بکنید و چه - عرض بکنم که - رئیس جمهور بخواهید تعیین کنید، باید در صحنه باشید، عذری ندارید که بروید کنار بنشینید. البته اشخاصی پیدا می شود که با گفته های خودشان، نوشته های خودشان می خواهند شما را نگذارند وارد بشوید. آنها می خواهند که اشخاصی را تعیین بکنند که بعدها ما گرفتار بشویم، شماها باید وارد باشید در مسأله و با کمال جدیت اهمیت بدهید به این مسأله و مردم را وادار کنید. (60)

میزان ارزش خدمت نه تحصیل مقام

حضرات روحانیون از ائمه جمعه و جماعات یا سایر آقایان محترم توجه کنند که شهرهای خود را از خدمتگزاران به ملت و بندگان صالح خدا خالی نکنند که خدمت به مردم و رفع حاجات آنان و تربیت علمی و اخلاقی بندگان خدا که شغل شریف روحانیت است بر هر چیز مقدم است مگر آن که بدانند وجود آنها در مجلس برای خدمت به اسلام مفیدتر است. میزان در نظر همه ارزش خدمت باشد نه خدای نخواسته تحصیل مقام و شما می دانید در جمهوری اسلامی مقاماتی که در رژیم های دیگر مطرح است و برای تحصیل آن دست به همه نوع فعالیت مشروع یا غیر مشروع می زنند مطرح نیست و اساساً این مقامات ارزشی ندارد مگر آن که خدمت به خدا و خلق خدا باشد، شماها تابع آن بزرگمرد تاریخ - صلی الله علیه - هستید که درباره حکومت آن کلام را فرمود. (61)

هشدار

اگر روحانیون، ملت، خطبا، علما، نویسندگان، روشنفکران متعهد سستی بکنند و از قضایای صدر مشروطه عبرت نگیرند، به سر این انقلاب آن خواهد آمد که بر سر انقلاب مشروطه آمد. (62)