فهرست کتاب


روحانیت و سیاست از دیدگاه امام خمینی (ره)

رسول سعادتمند

توطئه ای دیگر برای برکناری مجتهدین از سیاست

از قراری که من شنیده ام در دانشگاه بعضی از اشخاص رفته اند گفته اند که دخالت در انتخابات، دخالت در سیاست است و این حق مجتهدین است. تا حالا می گفتند که مجتهدین در سیاست نباید دخالت بکنند این منافی با حق مجتهدین است، آن جا شکست خورده اند حالا عکسش را دارند می گویند. این هم روی همین زمینه است، این می گویند انتخابات از امور سیاسی است و امور سیاسی هم حق مجتهدین است هر دویش غلط است. انتخابات سرنوشت یک ملت را دارد تعیین می کند، یعنی آحاد ملت سرنوشت زندگی شان در دنیا و آخرت منوط به این انتخابات است. این اینطور نیست که انتخابات را باید چند تا مجتهد عمل کنند. این معنی دارد که مثلا یک دویست تا مجتهد در قم داشتیم و یک صد تا مجتهد در جاهای دیگر داشتیم، اینها همه بیایند انتخاب کنند، دیگر مردم بروند کنار، این یک توطئه ای است که می خواهند همان طوری که در صدها سال توطئه شان این بود که باید روحانیون و مذهب از سیاست جدا باشد و استفاده های زیاد کردند و ما ضررهای او هستیم، حالا دیدید این شکست خورد،یک نقشه دیگر کشیدند و آن این است که انتخابات حق مجتهدین است، انتخابات یا دخالت در سیاست حق مجتهدین است. دانشگاهیها بدانند این را که همان طوری که یک مجتهد در سرنوشت خودش باید دخالت بکند، یک دانشجوی جوان هم باید در سرنوشت خودش دخالت کند. فرق ما بین دانشگاهی و دانشجو و مثلا مدرسه ای و اینها نیست، همه شان مطلبی را گفتند، این یک توطئه ای است برای این که شما جوانها را مأیوس کنند بیدار باشید، توجه کنید، اینها با توطئه هایشان می خواهند کار را انجام بدهند، نمی توانند با دخالت نظامی کار بکنند، اینها می خواهند با شیطنت هایشان کار خودشان را انجام بدهند. آن وقت شیطنت این بود که سیاست از مذهب خارج است و بسیار ضرر به ما زدند و ما بسیار ضرر خوردیم و آنها هم بسیار نفع بردند، این مطلب شکست خورده، حالا می گویند که سیاست حق مجتهدین است یعنی در امور سیاسی در ایران پانصد نفر دخالت کنند، باقی شان بروند سراغ کارشان. یعنی مردم بروند سراغ کارشان، هیچ کار به مسائل اجتماعی نداشته باشند و چند نفر پیرمرد ملا بیایند دخالت بکنند، این از آن توطئه سابق بدتر است برای ایران، برای این که آن یک عده از علما را کنار می گذاشت، منتها به واسطه آنها هم یک قشر زیادی کنار گذاشته می شوند، این تمام ملت را می خواهد کنار بگذارد. یعنی نه این که این می خواهد مجتهد را داخل کند، این می خواهد مجتهد را با دست همین ملت از بین ببرد. (58)

لزوم دخالت فعال روحانیت در انتخابات

قدرت های بزرگ امروز لمس کردند که سیلی از اسلام خوردند. آنها از ما بیشتر ملتفت هستند که چه کرده است اسلام با آنها، اینها می خواهند این اسلام را کنار بگذارند چطور کنند؟ حیله های مختلف یکی هم این که شما را وادار کنند که وارد نشوید. خودشان شیطنت کنند یک کسی را تعیین کنند، آن کس که تعیین شد بکشد ما را به طرف امریکا، ولو ده سال دیگر. همه باید توجه به این مسائل داشته باشید. مسائل سیاسی مال همه است کلکم راع همه باید مراعات بکنید، همه باید ملت را توجه کنید که چه می کنند و باید راهنمایی کنید همه را، و همه باید فعال با صف های فشرده و فعال وارد باشید در صحنه و به خودتان هیچ یاسی راه ندهید، خدا با شماست. (59)

مانع تراشی برای جلوگیری از حضور فعال روحانیت در انتخابات

این تکلیف آقایان است که راجع به مسائل اسلامی که پیش می آید، چه وکیل بخواهید تعیین بکنید و چه - عرض بکنم که - رئیس جمهور بخواهید تعیین کنید، باید در صحنه باشید، عذری ندارید که بروید کنار بنشینید. البته اشخاصی پیدا می شود که با گفته های خودشان، نوشته های خودشان می خواهند شما را نگذارند وارد بشوید. آنها می خواهند که اشخاصی را تعیین بکنند که بعدها ما گرفتار بشویم، شماها باید وارد باشید در مسأله و با کمال جدیت اهمیت بدهید به این مسأله و مردم را وادار کنید. (60)