فهرست کتاب


روحانیت و سیاست از دیدگاه امام خمینی (ره)

رسول سعادتمند

ایجاد رژیم منافق، هدف توطئه گران

عزیزان من، برادران من، خواهران من، تمام قشرهای ملت توجه بکنید که جریانهایی در کار است که روحانیت را در چشم مردم یک نحو دیگری که هستند جلوه بدهند و مردم را از روحانیت جدا کنند و دانشگاه را از روحانیون جدا کنند و مقاصد خودشان را انجام بدهند ولو با یک رژیمی که به طور سالوسی در ملت ایجاد کنند، یعنی یک رژیم به صورت صد در صد اسلامی و بیشتر از شما فریاد وا اسلام ما بکشد لکن در باطن منافق باشد و در باطن بر خلاف مصالح کشور عمل کند. امروز حیله های شیطانی قدرتهای بزرگ در کار است که ملت را از روحانیت جدا کند و ملت را و اینها را از ملت جدا کند و اینها را از دانشگاه ها جدا کند و از قشر جوامع ملت جدا کند و این همان نقشه ای است که آنها می خواهند که روحانیین منزوی بشوند در حجرات و در مساجد و آنها کارهای خودشان را انجام بدهند. (55)

فصل چهارم:

روحانیت و انتخابات