فهرست کتاب


روحانیت و سیاست از دیدگاه امام خمینی (ره)

رسول سعادتمند

اعلام خطر به ملت

اعلام خطری که به ملت می کنم این است که جریانی در کار است که روحانیت را کنار بگذارد و جریانی در کار است که شما را از روحانیت جدا کنند و آن کنند به سر ملت که در زمان محمد رضا آمد، منتها به یک صورت دیگری. بیدار بشوید ای ملت، و بیدار بشوید ای روحانیت، و بیدار بشوید ای دانشگاهیان، و بیدار بشوید ای کارگران، ای کارمندان، ای بزرگان، ای کوچکان، ای زنها، ای مردها، بیدار بشوید و این جریان را خنثی کنید و نگذارید ملت شما و مملکت شما انحراف پیدا کند از آن راهی که شما دارید که راه اسلام و راه خدا و حفظ رسول اکرم صلی الله علیه و آله است(54)

ایجاد رژیم منافق، هدف توطئه گران

عزیزان من، برادران من، خواهران من، تمام قشرهای ملت توجه بکنید که جریانهایی در کار است که روحانیت را در چشم مردم یک نحو دیگری که هستند جلوه بدهند و مردم را از روحانیت جدا کنند و دانشگاه را از روحانیون جدا کنند و مقاصد خودشان را انجام بدهند ولو با یک رژیمی که به طور سالوسی در ملت ایجاد کنند، یعنی یک رژیم به صورت صد در صد اسلامی و بیشتر از شما فریاد وا اسلام ما بکشد لکن در باطن منافق باشد و در باطن بر خلاف مصالح کشور عمل کند. امروز حیله های شیطانی قدرتهای بزرگ در کار است که ملت را از روحانیت جدا کند و ملت را و اینها را از ملت جدا کند و اینها را از دانشگاه ها جدا کند و از قشر جوامع ملت جدا کند و این همان نقشه ای است که آنها می خواهند که روحانیین منزوی بشوند در حجرات و در مساجد و آنها کارهای خودشان را انجام بدهند. (55)