فهرست کتاب


روحانیت و سیاست از دیدگاه امام خمینی (ره)

رسول سعادتمند

ای آقایان نویسندگان و روشنفکران، اینقدر روحانیت را تضعیف نکنید

اگر اسلام را از دست شما بگیرند، خیال نکنید که اسلام را که گرفتند یک ملت می گذارند و یک ملیتی که این آقایان ملت گراها، هی دهن خودشان را پر می کنند، ملت، ملت اگر اسلام را از دست شما گرفتند و آخوند و ملت را جدا کردند، شما چهار نفر ملی نمی توانید هیچ کاری بکنید، اگر بین شما امثال بختیار نباشد و حال این که ممکن است باشد. این قدر تفرقه ایجاد نکنید ای آقایان نویسندگان، این قدر تضعیف نکنید روحانیت را از آقایان روشنفکران، این قدر مملکت را از این طرف به آن طرف نکشید تا این که خدای نخواسته بیایند همه تان را عذرتان را بخواهند. با هم باشید، آماده باشید، ملت باید آماده باشد. (52)

با کنار گذاشتن روحانیون اصلاح مملکت ممکن نیست

من این را از اول گفتم که آقا اگر شما آخوند را استثنا کنید از جمعیت خودتان، هیچ کاری نمی توانید انجام بدهید، برای این که توده ها با اینهایند اینها مظهر اسلامند، اینها مبین قرآنند اینها مظهر نبی اکرمند، مردم اینها را این جور شناختند، مردم علاقه دارند به دین خودشان، علاقه دارند به اسلام خودشان، آن علاقه ای که به اسلام دارند، علاقه ای به علمای اسلام دارند. اگر شما بخواهید از اینها جدا بشوید و اینها را منها کنید، هیچ کاری از شما نمی آید همان سیلی اول شما را می زنند و بیرونتان می کنند، چنانچه دیدیم آن روزی که این جماعت وارد کار نبودند، شماها در انزوا خوابیده بودید هیچ کاری از شما نمی آمد، وقتی که این جماعت آمدند و همه دنبال این آمدند، بازارها با این ها هست، کشاورزها با این ها هستند، صنعتگرها و کارگرها مسلمند همه اینها، وقتی مسلم شدند همه آنها. علاقه به خدا دارند،علاقه به پیغمبر خدا دارند، علاقه به امیرالمؤمنین دارند، اینها هم همان ها هستند یعنی دارند ترویج از آنها می کنند، اینها تمام عمرشان را صرف کردند در این که کلمات ائمه اسلام را و پیغمبر اسلام را و احکام / ائمه اسلام / پیغمبر اسلام را و احکام خدا را به مردم برسانند. کسی که هفتاد سال عمرش را صرف این معنا کرده و مردم او را به این سمت شناختند مردم دنبالشان هستند. این معنایی که حالا زمزمه می شود که ما مثلا زید را قبول داریم و دیگران را قبول نداریم، این یک امری است که در دهان شما انداخته اند، عمال خارجی شما را می خواهند جوری بکنند که منصرف کنند از علمای خودتان، اگر منصرف از علمای خودتان شدید یک تیپ علی حده، آنها یک تیپ علی حده، هر دو از بین می روند، شماها با آنها مخالفت می کنید، شما هم یک جمعیتی هستید و شما بدانید که بدون، منهای آخوند، هیچ کاری از شما پیش نمی برد. شما در هر شهری که بروید می بینید که آنی که شهر را در دستش هست و می تواند شهر را ببندد و باز بکند، باز یک ملاست .شما تجربه کنید در تمام این تعطیلات تجربه کنید، ببینید که یکی از جناح ها توانسته بازار را ببندد؟ آنی که بازار را بسته و به حکم او بازار را می بندند. آن عبارت از ملاها هستند که امر می کنند و آنی که ملاها را پیش می برند برای این است که اینها برای خدا دارند حرف می زنند و عمال اسلام هستند و مردم علاقه به اسلام دارند. این مطلب را کنار بگذارید که منهای آخوند، نمی شود آقا، شما بخواهید مملکتتان را اصلاح کنید، منهای آخوند اصلاح بردار نیست. (53)

اعلام خطر به ملت

اعلام خطری که به ملت می کنم این است که جریانی در کار است که روحانیت را کنار بگذارد و جریانی در کار است که شما را از روحانیت جدا کنند و آن کنند به سر ملت که در زمان محمد رضا آمد، منتها به یک صورت دیگری. بیدار بشوید ای ملت، و بیدار بشوید ای روحانیت، و بیدار بشوید ای دانشگاهیان، و بیدار بشوید ای کارگران، ای کارمندان، ای بزرگان، ای کوچکان، ای زنها، ای مردها، بیدار بشوید و این جریان را خنثی کنید و نگذارید ملت شما و مملکت شما انحراف پیدا کند از آن راهی که شما دارید که راه اسلام و راه خدا و حفظ رسول اکرم صلی الله علیه و آله است(54)