فهرست کتاب


روحانیت و سیاست از دیدگاه امام خمینی (ره)

رسول سعادتمند

بیدار باشید

همه ما و همه شما و همه نسلهای آتیه، آنها باید چشم و گوششان را باز کنند که دوباره هی شیطانها نیایند تزریق کنند که آقا، علما را چه به سیاست، علما را چه به دخالت در امور مملکتی. این یک نقشه شیطانی است که الان هم مشغول پیاده کردن آن هستند و مشغول تبلیغاتش هستند. بنائا علیه بر شما ائمه جمعه ها و جماعاتها در همه قطرهای اسلامی، در همه ممالک اسلامی این مطلب لازم است بلکه فرض است که مردم را بیدار کنید و به مردم بفهمانید این معنا را که این نغمه ایی که در همه ممالک اسلامی بلند است که علما نباید دخالت در سیاست بکنند، این یک نقشه است مال ابر قدرتها، مجریش اینها هستند که در داخل کشورها هستند. به حرف اینها گوش ندهید و بخوانید به گوش ملت که بفهمد این را که این نغمه، نغمه ای است که می خواهند علما را از سیاست کنار بزنند و آن بکنند که در زمانهای سابق بر ما گذشته است. بیدار باشیم و همه توجه به این معنا داشته باشیم و نسلهای آینده هم توجه به این معنا داشته باشند که راهشان را یک وقت، این راهی که الان مسلمین خودشان این راه را پیدا کرده اند، این راه را گم نکنند آنها. (44)

از میدان بیرون نمی رویم

اگر در یک میلیون احتمال، یک احتمال ما بدهیم که حیثیت اسلام با بودن فلان آدم یا فلان قشر در خطر است، ما مأموریم که جلویش را بگیریم، تا آنقدری که می توانیم. هر چه می خواهند به ما بگویند، بگویند که کشور ملایان حکومت آخوندیسم و از این حرفهایی که می زنند، و البته این هم یک حربه ای است برای این که ما را از میدان به در کنند ما نه، از میدان بیرون نمی رویم. (45)

عاقبت کناره گیری علما از سیاست

من به قشر روحانیت هم عرض می کنم که کناره گیری موجب این می شود که همان طوری که در زمان سابق از کناره گیری علمای مذاهب، اسباب این شد که ملت ما و بزرگانشان جدا شدند و هر کاری خواستند دولتها کردند و دولتها را به حال خود گذاشتند و هر طوری سرکشی خواستند کردند، اگر چنانچه شما از صحنه بیرون بروند، این اسباب این می شود که باز آن مسائل سابق پیش بیاید. (46)