فهرست کتاب


روحانیت و سیاست از دیدگاه امام خمینی (ره)

رسول سعادتمند

مخالفان با روحانیون با ملت مخالفند

ملت ما باید همان طور که بیدار شده است و هشیار و توجه به مسائل پیدا کرده و فهمیده است که اینهایی که با روحانیون مخالف هستند با ملت مخالفند، نه با روحانیون، اگر روحانیون کاری به کار دولت نداشته خیلی هم محترم بودند و خیلی هم معزز اما یک احترام میان تهی، آبرو پیش خدا رفته و این حاکم شهر به آدم احترام می گذارد، امروز همه فهمیدند این را، مگر آنهایی که خودشان را به نفهمی می زنند و آنهایی که مغزهایشان خشک است نمی فهمند هیچ چیز را که این مسأله دخالت در امور سیاسی از بالاترین مسائلی است که انبیا برای او آمده است. قیام بالقسط و مردم را به قسط وارد کردن مگر می شود بدون دخالت در امور سیاسی در امور سیاسی؟ مگر امکان دارد بدون دخالت در سیاست و در امور اجتماعی و در احتیاجات ملتها کسی بدون این که دخالت کند، قیام بالقسط باشد. (42)

کنار گذاشتن روحانیت به بهانه حفظ قداست

از قراری که گفتند یکی از افراد فاسد وابسته، در همین چند روز، در یک جایی به این صورت گفته بود که می خواهیم قداست روحانیون محفوظ باشد، اینها دخالت در امور مملکتی نکنند تا قداستشان محفوظ باشد، این یک شیوه ای است که غریبها به کار بردند و وابستگان آنها هم از آنها تقلید کردند به اسم این که قداست اینها محفوظ باشد، یعنی اینها همان بروند توی مسجدها و دعا بخوانند تا قداستشان محفوظ باشد و کاری به مملکت و کاری به مجلس و کاری به دیگر قشرهایی که باید باشد نداشته باشند، اینها را بگذارند برای چپاولگرها و دعا و ذکر خودشان را بگویند و کاری نداشته باشند. این یک برنامه ای است که ریخته شده است و ریخته شده بوده است در سالهای طولانی، و در زمان این پدر و پسر دامن زیاد زده شده است، این حرف آنهاست. (43)

بیدار باشید

همه ما و همه شما و همه نسلهای آتیه، آنها باید چشم و گوششان را باز کنند که دوباره هی شیطانها نیایند تزریق کنند که آقا، علما را چه به سیاست، علما را چه به دخالت در امور مملکتی. این یک نقشه شیطانی است که الان هم مشغول پیاده کردن آن هستند و مشغول تبلیغاتش هستند. بنائا علیه بر شما ائمه جمعه ها و جماعاتها در همه قطرهای اسلامی، در همه ممالک اسلامی این مطلب لازم است بلکه فرض است که مردم را بیدار کنید و به مردم بفهمانید این معنا را که این نغمه ایی که در همه ممالک اسلامی بلند است که علما نباید دخالت در سیاست بکنند، این یک نقشه است مال ابر قدرتها، مجریش اینها هستند که در داخل کشورها هستند. به حرف اینها گوش ندهید و بخوانید به گوش ملت که بفهمد این را که این نغمه، نغمه ای است که می خواهند علما را از سیاست کنار بزنند و آن بکنند که در زمانهای سابق بر ما گذشته است. بیدار باشیم و همه توجه به این معنا داشته باشیم و نسلهای آینده هم توجه به این معنا داشته باشند که راهشان را یک وقت، این راهی که الان مسلمین خودشان این راه را پیدا کرده اند، این راه را گم نکنند آنها. (44)