فهرست کتاب


روحانیت و سیاست از دیدگاه امام خمینی (ره)

رسول سعادتمند

برکناری روحانیت، هدف اصلی

اگر شما را - از - خصوصاً شما اهل علم را که هدف اصلی شما هستید، اگر شما را از صحنه خارج کنند، اسلام را کنار زدند. طب بی طبیب نمی تواند عمل بکند، طبیب می خواهد، متخصص می خواهد. اسلام به استثنای روحانیت مثل طب به استثنای طبیب است. این که اسلام را تا این جا رسانده همین طبقه بوده است و شما الان موظفید که اسلام را با قدرت به نسلهای آتیه تحویل بدهید (40).

بازی نخورید

بازی یک وقت نخورید، یک وقت این شیاطین نیایند بگویند که به شما چه دخالت در اسلام، دخالت در سیاست، شما بروید سراغ مسأله گفتن تان، خیلی هم معزز هستید و اگر چنانچه مسأله می گفتید دیگر قتلی واقع نمی شد، برای دخالت در سیاست بود که چندی هزار معلول و مقتول دارید. این اشکال اولش به نبی اکرم وارد است، اگر ایشان هم به سرمایه دارهای مکه و حجاز کاری نداشت توی مسجد می نشست و مسأله می گفت، جنگ پیش نمی آمد کشتار نمی شد، عموی معظمش کشته نمی شد. و به سیدالشهدا وارد است، اگر سیدالشهدا می رفت پیش یزید و بیعت می کرد و مسأله گو، مسأله می گفت، با او می ساخت و مسأله می گفت، یزید خیلی هم احترام می کرد و دستش را می بوسید، ولی تکلیف این بود؟ ما وحشت داریم از این که چند هزار آدم از ما کشته شده است. اگر ما وحشت داریم باید ما اصلا طریقه انبیا را کنار بگذاریم، باید آن چیزی را که انبیا آورده اند، آن چیزی را که خدا امر کرده به آنها که بروید این سردمدارها را دعوت کنید، دعوت همین نبود که بروند بگویند آقا مسلمان شو، اگر چنانچه نشود دیگر بروند سراغ کارشان. نخیر، دعوت می کردند با شمشیر توی سرشان می زدند تا آدم بشوند، کشته می دادند و می کشتند. مگر شهادت یک امری است که انسان برای آن عقب نشینی بکند. هی گفته بشود به این که خوب اگر این طور مسائل نبود، اگر ما با شاه کنار آمدیم دیگر این قدر کشتار واقع نمی شد، پیغمبر هم اگر با ابوسفیان کنار می آمد، نمی شد، سیدالشهدا اگر با یزید، حضرت امیر هم اگر با مخالفانش که مخالف اسلام بودند، کنار می آمد دیگر کشتاری نمی شد، دیگر جنگ صفینی در کار نمی آمد جنگ جملی در کار نمی آمد. چشم ها را، هم می گذارند و خودشان را یا به نفهمی می زنند یا نفهمند و نمی بینند که انبیا چه کردند و چه زحمتهایی و چه جانفشانهایی برای مقاصد خودشان کردند و اسلام از صدر اسلام تا آخر اولیا خدا چه کردند و چه جانفشانی هایی کردند و چه فداکاریهایی کردند. (41)

مخالفان با روحانیون با ملت مخالفند

ملت ما باید همان طور که بیدار شده است و هشیار و توجه به مسائل پیدا کرده و فهمیده است که اینهایی که با روحانیون مخالف هستند با ملت مخالفند، نه با روحانیون، اگر روحانیون کاری به کار دولت نداشته خیلی هم محترم بودند و خیلی هم معزز اما یک احترام میان تهی، آبرو پیش خدا رفته و این حاکم شهر به آدم احترام می گذارد، امروز همه فهمیدند این را، مگر آنهایی که خودشان را به نفهمی می زنند و آنهایی که مغزهایشان خشک است نمی فهمند هیچ چیز را که این مسأله دخالت در امور سیاسی از بالاترین مسائلی است که انبیا برای او آمده است. قیام بالقسط و مردم را به قسط وارد کردن مگر می شود بدون دخالت در امور سیاسی در امور سیاسی؟ مگر امکان دارد بدون دخالت در سیاست و در امور اجتماعی و در احتیاجات ملتها کسی بدون این که دخالت کند، قیام بالقسط باشد. (42)