فهرست کتاب


روحانیت و سیاست از دیدگاه امام خمینی (ره)

رسول سعادتمند

حضور فعال در صحنه رمز پیروزی

من عرض می کنم که هم علما این مطلب را همیشه به مردم گوشزد کنند و هم مبلغین گوشزد کنند که این حضور شما در صحنه و پشتیبانی شما از جمهوری اسلامی و از مجلس و از دولت و از قوه قضائیه و از ارتش و از سپاه پاسداری و همه، این رمز پیروزی است که عاید شما شده است و به شکرانه نعمت پیروزی، مردم را دعوت کنید به این که در صحنه باشند و مردم دنبال این باشند که مشکلاتی که برای دولت یا برای مجلس یا برای ارتش پیش می آید، ننشینند و نگاه کنند و ناظر باشند. در صحنه باشند، در صحنه باشند و فعالیت کنند. به فعالیت شماهاست که این جمهوری زنده مانده و شکوفا خواهد بود. (38)

کنار رفتن از مکاید ابلیس است

برادران روحانی قویاً با هم باشند و کناره گیری نکنند. همه در میدان باشند، با هم باشند. ما می خواهیم حفظ اسلام بکنیم. با کناره گیری نمی شود حفظ کرد. خیال نکنید که با کناره گیری تکلیف از شما سلب می شود. تکلیف دو چندان است باید در صحنه باشید، بیایید، همه روحانیت بیاید، کنار رفتن از مکاید ابلیس است که نمی گذارد که همه با هم باشند، قدرت را روی هم بگذارید؛ ارتش، سپاه، بسیج و گروههای مردمی همه با هم باشید، اگر باشید با هم، خدای تبارک و تعالی نصرت می کند شما را (39)

برکناری روحانیت، هدف اصلی

اگر شما را - از - خصوصاً شما اهل علم را که هدف اصلی شما هستید، اگر شما را از صحنه خارج کنند، اسلام را کنار زدند. طب بی طبیب نمی تواند عمل بکند، طبیب می خواهد، متخصص می خواهد. اسلام به استثنای روحانیت مثل طب به استثنای طبیب است. این که اسلام را تا این جا رسانده همین طبقه بوده است و شما الان موظفید که اسلام را با قدرت به نسلهای آتیه تحویل بدهید (40).