فهرست کتاب


روحانیت و سیاست از دیدگاه امام خمینی (ره)

رسول سعادتمند

توطئه ها برای برکناری روحانیت از سیاست

عذری نداریم

اگر امروزه جامعه روحانیت در سرتاسر کشور ما، چه روحانیینی که اشتغال به یک علمی داشته باشند از اعمالی که در جمهوری اسلامی لازم است و چه آنهایی که اشتغال ندارند، چه ائمه جمعه و چه ائمه جماعات و چه علمایی که در غیر این دو شغل هستند و در بین مردم برای ارشاد هستند و چه وعاظ محترم، اینها الان اسلام سپرده به اینهاست. پیغمبر اکرم توجه به این ملت دارد، تمام ذرات کارهای ما تحت نظر خدای تبارک و تعالی است و نامه اعمال به حسب روایات عرضه می شود به امام وقت، امام زمان سلام الله علیه - مراقب ما هستند، مراقبت روحانیت هستند که چه می کنند اینها. امروز که اسلام به دست آنها سپرده شده است و تمام عذرها منقطع شده است، نمی توانند بگویند نمی توانستیم ، نمی توانند بگویند نمی دانستیم نمی توانند بگویند که رژیم شاهنشاهی ما نمی گذاشت کاری انجام بدهیم. همه اینها مرتفع شد است و اسلام به دست شما افتاده است، به دست روحانیون در سر تا سر کشور و تحت مراقبت شدید هستید : مراقبت خدای تبارک وتعالی و مراقبت فرشتگانی که مأمور این کار هستند.

عاقبت سوء بی تفاوتی

اینهایی که به امور جامعه و مصیبتهای مردم اهتمام ندارد و از جنایاتی که در کشور اسلامی می شود، غافلند و ساکتند و سرگرم خوردن و لذت بردن و زندگی مادی خود هستند مصداق همان آیه شریفه اند: یتمتعون و یا کلون کما تاکل الانعام و النارمثوی لهم (31)
بهره و لذت می برند و می خورند چنانکه حیوانات می خورند و جایشان جهنم است. اینها که غافلند و نمی دانند که از بودجه اسلام دارند ارتزاق می کنند و باید اسلام و مسلمین خدمت کنند مثل حیوانند. حیوان نمی داند این خوراکی که دارد از کجا آمده است، تمام دنیا کشته شوند اگر علفش سر جایش باشد خوشحال است و عین خیالش نیست، او علفش رامی خواهد و می خورد یاکلون کما تاکل الانعام دنیا عار دارد از اینها. مسلمین عار دارند از اینها. (32)