فهرست کتاب


روحانیت و سیاست از دیدگاه امام خمینی (ره)

رسول سعادتمند

فصل سوم

توطئه ها برای برکناری روحانیت از سیاست

عذری نداریم

اگر امروزه جامعه روحانیت در سرتاسر کشور ما، چه روحانیینی که اشتغال به یک علمی داشته باشند از اعمالی که در جمهوری اسلامی لازم است و چه آنهایی که اشتغال ندارند، چه ائمه جمعه و چه ائمه جماعات و چه علمایی که در غیر این دو شغل هستند و در بین مردم برای ارشاد هستند و چه وعاظ محترم، اینها الان اسلام سپرده به اینهاست. پیغمبر اکرم توجه به این ملت دارد، تمام ذرات کارهای ما تحت نظر خدای تبارک و تعالی است و نامه اعمال به حسب روایات عرضه می شود به امام وقت، امام زمان سلام الله علیه - مراقب ما هستند، مراقبت روحانیت هستند که چه می کنند اینها. امروز که اسلام به دست آنها سپرده شده است و تمام عذرها منقطع شده است، نمی توانند بگویند نمی توانستیم ، نمی توانند بگویند نمی دانستیم نمی توانند بگویند که رژیم شاهنشاهی ما نمی گذاشت کاری انجام بدهیم. همه اینها مرتفع شد است و اسلام به دست شما افتاده است، به دست روحانیون در سر تا سر کشور و تحت مراقبت شدید هستید : مراقبت خدای تبارک وتعالی و مراقبت فرشتگانی که مأمور این کار هستند.