فهرست کتاب


روحانیت و سیاست از دیدگاه امام خمینی (ره)

رسول سعادتمند

اقامه حکومت حق از بزرگترین واجبات و عبادات

و آنچه گفته شده و می شود که انبیاء (علیه السلام) به معنویات کار دارند و حکومت و سر رشته داری دنیایی مطرود است و انبیاء و بزرگان از آن احتراز می کردند و ما نیز باید چنین کنیم اشتباه تأسف آوری است که نتایج آن به تباهی کشیدن ملتهای اسلامی و باز کردن راه برای استعمارگران خونخوار است. زیرا آنچه مردود است حکومتهای شیطانی و دیکتاتوری و ستمگری که برای سلطه جویی و انگیزه های منحرف و دنیایی که از آن تحذیر
نموده اند جمع آوری ثروت و مال و قدرت طلبی و طاغوت گرائی است و بالاخره دنیایی است که انسان را از حق تعالی غافل کند. و اما حکومت حق برای نفع مستضعفان و جلوگیری از جور و اقامه عدالت اجتماعی همان است که مثل سلیمان بن داوود و پیامبر عظیم الشأن اسلام صلی الله علیه و آله و اوصیاء بزرگوارش برای آن کوشش می کردند از بزرگترین واجبات و اقامه آن از والاترین عبادات است؛ چنانچه سیاست سالم که در این حکومتها بوده از امور لازمه است. باید ملت بیدار و هوشیار ایران با دید اسلامی این توطئه را خنثی نمایند و گویندگان و نویسندگان متعهد به کمک ملت برخیزند و دست شیاطین توطئه گر را قطع نمایند. (30)

فصل سوم

توطئه ها برای برکناری روحانیت از سیاست