فهرست کتاب


روحانیت و سیاست از دیدگاه امام خمینی (ره)

رسول سعادتمند

همه ما باید فدای اسلام شویم

کلکم راع و کلکم مسئول و این رعی برای شما بیشتر مطرح است، برای علما بیشتر مطرح است، همه مان مسؤولیم. اگر چنانچه فوج از ما را بکشند، آن بعدی ها باید بیایند جایش را بگیرند. اسلام است، اسلام را ما باید همه مان فدایش بشویم، پیغمبر هم فدای اسلام شد، سیدالشهدا هم فدای اسلام شد. اسلام بزرگترین چیزی است که - در - ودیعه خداست در بشر. ما باید عزممان را مصمم کنیم که در این راه شهید بشویم و علما بیشتر. (29)

اقامه حکومت حق از بزرگترین واجبات و عبادات

و آنچه گفته شده و می شود که انبیاء (علیه السلام) به معنویات کار دارند و حکومت و سر رشته داری دنیایی مطرود است و انبیاء و بزرگان از آن احتراز می کردند و ما نیز باید چنین کنیم اشتباه تأسف آوری است که نتایج آن به تباهی کشیدن ملتهای اسلامی و باز کردن راه برای استعمارگران خونخوار است. زیرا آنچه مردود است حکومتهای شیطانی و دیکتاتوری و ستمگری که برای سلطه جویی و انگیزه های منحرف و دنیایی که از آن تحذیر
نموده اند جمع آوری ثروت و مال و قدرت طلبی و طاغوت گرائی است و بالاخره دنیایی است که انسان را از حق تعالی غافل کند. و اما حکومت حق برای نفع مستضعفان و جلوگیری از جور و اقامه عدالت اجتماعی همان است که مثل سلیمان بن داوود و پیامبر عظیم الشأن اسلام صلی الله علیه و آله و اوصیاء بزرگوارش برای آن کوشش می کردند از بزرگترین واجبات و اقامه آن از والاترین عبادات است؛ چنانچه سیاست سالم که در این حکومتها بوده از امور لازمه است. باید ملت بیدار و هوشیار ایران با دید اسلامی این توطئه را خنثی نمایند و گویندگان و نویسندگان متعهد به کمک ملت برخیزند و دست شیاطین توطئه گر را قطع نمایند. (30)

فصل سوم