فهرست کتاب


روحانیت و سیاست از دیدگاه امام خمینی (ره)

رسول سعادتمند

اهتمام بر امر مسلمین

اهتمام بر امر مسلمین این نیست که - این - من بروم نماز بخوانم و او اقتدار کند. این که مسلمین نیست، این امر خداست. امور مسلمین عبارت - است از امور سیاسی و اجتماعی مسلمین است. (23)

جناح سیاست را رها نکنید

کوشش کنید آقایان در تهذیب نفس، در تحکیم مبادی اسلام، در تحکیم فقه اسلام، در بسط فقه اسلام، این فقه غنی. در عالم مثل فقه شما چیزی نیست، این فقه غنی را بسطش بدهید. لکن در عین حالی که فقیه هستید جناح سیاست را رها نکنید، تفکر کنید در امور، وارد بشوید در امور، دخالت کنید در امور من فقیهم و دیگر کاری ندارم به چیزی نمی شود این. شما فقیه هستید ولی باید در امور دخالت کنید، در مقدرات مردم دخالت کنید، شما پاسداران اسلام هستید، باید پاسداری کنید. خداوند انشاءاله همه شما را توفیق بدهد. خداوند انشاءاله ما را در پناه شما حفظ کند. (24)

نسل جوان روحانیت، به داد اسلام برسید

شما نسل جوان حوزه های روحانیت باید زنده باشید و امر خدا را زنده نگه دارید. شما نسل جوانید، فکرتان را رشد و تکامل دهید. افکاری را که همه در اطراف حقایق و دقایق علوم دور می زند کنار بگذارید، چون این ریز بینی ها بسیاری از ما را انجام مسئولیتهای خطیرمان دور نگه داشته است؟ به داد اسلام برسید و مسلمانان را از خطر نجات دهید. اسلام را دارند از بین می برند، به اسم احکام اسلام به اسم رسول اکرم صلی الله علیه و آله اسلام را نابود می کنند. (25)