فهرست کتاب


روحانیت و سیاست از دیدگاه امام خمینی (ره)

رسول سعادتمند

ولایت فقیه بهترین اصل قانون اساسی

بهترین اصل در قانون اساسی این اصل ولایت فقیه است و غفلت دارند بعضی از آن و بعضی ها هم غرض. (22)

اهتمام بر امر مسلمین

اهتمام بر امر مسلمین این نیست که - این - من بروم نماز بخوانم و او اقتدار کند. این که مسلمین نیست، این امر خداست. امور مسلمین عبارت - است از امور سیاسی و اجتماعی مسلمین است. (23)

جناح سیاست را رها نکنید

کوشش کنید آقایان در تهذیب نفس، در تحکیم مبادی اسلام، در تحکیم فقه اسلام، در بسط فقه اسلام، این فقه غنی. در عالم مثل فقه شما چیزی نیست، این فقه غنی را بسطش بدهید. لکن در عین حالی که فقیه هستید جناح سیاست را رها نکنید، تفکر کنید در امور، وارد بشوید در امور، دخالت کنید در امور من فقیهم و دیگر کاری ندارم به چیزی نمی شود این. شما فقیه هستید ولی باید در امور دخالت کنید، در مقدرات مردم دخالت کنید، شما پاسداران اسلام هستید، باید پاسداری کنید. خداوند انشاءاله همه شما را توفیق بدهد. خداوند انشاءاله ما را در پناه شما حفظ کند. (24)