فهرست کتاب


روحانیت و سیاست از دیدگاه امام خمینی (ره)

رسول سعادتمند

اسلام، دین سیاسی

حرف ما این است که نه روحانی تنها، همه قشرها باید در سیاست دخالت بکنند. سیاست یک ارثی نیست که مال دولت باشد یا مال مجلس باشد یا مال افراد خاصی باشد، سیاست معنایش همین وضع آن چیزهایی که در یک کشوری می گذرد از حیث اداره آن
کشور، همه اهالی این کشور در این معنا حق دارند. خانمها حق دارند در سیاست دخالت بکنند. تکلیفشان این است، روحانیون هم حق دارند در سیاست دخالت بکنند، تکلیف آنهاست دین اسلام یک دین سیاسی است که همه چیزش سیاست است حتی عبادتش. (21)

ولایت فقیه بهترین اصل قانون اساسی

بهترین اصل در قانون اساسی این اصل ولایت فقیه است و غفلت دارند بعضی از آن و بعضی ها هم غرض. (22)

اهتمام بر امر مسلمین

اهتمام بر امر مسلمین این نیست که - این - من بروم نماز بخوانم و او اقتدار کند. این که مسلمین نیست، این امر خداست. امور مسلمین عبارت - است از امور سیاسی و اجتماعی مسلمین است. (23)