فهرست کتاب


روحانیت و سیاست از دیدگاه امام خمینی (ره)

رسول سعادتمند

رابطه دین و سیاست

این را که دیانت باید از سیاست جدا باشد و علمای اسلام در امور اجتماعی و سیاسی دخالت نکنند استعمارگران گفته و شایع کرده اند. این را بی دینها می گویند. مگر زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله سیاست از دیانت جدا بود؟ مگر در آن دوره، عده ای روحانی بودند و عده دیگر سیاستمدار زمامدار؟ مگر زمان خلفای حق و ناحق، زمان خلافت حضرت امیر (علیه السلام) سیاست از دیانت جدا بود؟ دو دستگاه بود؟ این حرفها را استعمارگران و عمال سیاسی آنها درست کرده اند تا دین را از تصرف امور دنیا و تنظیم جامعه مسلمانان بر کنار سازد و ضمناً علمای اسلام را از مردم و مبارزان راه آزادی و استقلال جدا کنند. در این صورت می توانند بر مردم مسلط شده و ثروتهای ما را غارت کنند. منظور آنها همین است. (19)

رسول الله پایه گذار سیاست در دیانت

رسول الله پایه سیاست را در دیانت گذاشته است. رسول الله صلی الله علیه و آله تشکیل حکومت داده است، تشکیل مراکز سیاست داده است و سایر خلفای اسلام تا آن جایی که به انحراف کشیده نشده بود در اسلام، باید همه آنها را نفی کنند، باید آنها را این آخوندها درباری و این سلاطین نوکرماب باید پیغمبر اکرم و خلفای اسلام را طرد کنند و بگویند که آنها مسلم نبودند، سیاستی که در صدر اسلام بود یک سیاست جهانی بود، پیغمبر اسلام دستش را دراز کرده بود در اطراف عالم و عالم را داشت دعوت می کرد به اسلام و دعوت می کرد به خلفای بعد حکومت تشکیل دادند. در صدر اسلام از زمان رسول خدا تا آن وقتی که انحراف در کار نبود، سیاست و دیانت توأم بودند، این آخوندهای درباری و این به اصطلاح سلاطین آمریکایی یا شوروی یا باید پیغمبر و پیغمبران را و خلفای پیغمبر و پیغمبران را تخطئه کنند یا باید خود و حکومتهای خود را تخطئه کنند. امر دایر بین این دو است و از این خارج نیست. (20)

اسلام، دین سیاسی

حرف ما این است که نه روحانی تنها، همه قشرها باید در سیاست دخالت بکنند. سیاست یک ارثی نیست که مال دولت باشد یا مال مجلس باشد یا مال افراد خاصی باشد، سیاست معنایش همین وضع آن چیزهایی که در یک کشوری می گذرد از حیث اداره آن
کشور، همه اهالی این کشور در این معنا حق دارند. خانمها حق دارند در سیاست دخالت بکنند. تکلیفشان این است، روحانیون هم حق دارند در سیاست دخالت بکنند، تکلیف آنهاست دین اسلام یک دین سیاسی است که همه چیزش سیاست است حتی عبادتش. (21)