فهرست کتاب


روحانیت و سیاست از دیدگاه امام خمینی (ره)

رسول سعادتمند

فصل دوم:

لزوم دخالت روحانیت در سیاست

اخذ پیمان خداوند از علما

مگر نه این است که خداوند از علما پیمان گرفته است که در برابر ستم ستمکاران و ظلم جنایت پیشگان ساکت و آرام نمانند؟ (13)
مگرنه این است که علما حجت پیامبران و معصومین بر زمین هستند؟ پس باید علما روشنفکران و محققان به داد اسلام برسند و اسلام را از غربتی که دامنگیرش شده است نجات دهند و بیش از این ذلت و حقارت را تحمیل نکنند و بت سیادت تحمیلی جهانخواران را بکشند و بصیرت و سیاست چهره منور و پر اقتدار خود را آشکار سازد. (14)