فهرست کتاب


روحانیت و سیاست از دیدگاه امام خمینی (ره)

رسول سعادتمند

مگر پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه (علیه السلام) قداست نداشتند.

بنابراین بود که این قشری که می تواند بسیج کند ملت را و قدرت دارد که تمام ملت را تحت یک مطلب وارد کند اگر مهلت به او بدهند، این را کنار بگذارد با حیله های مختلف، یکی همان باور آوردن به خود آقایان و به ملت که اینها نباید در امور سیاسی داخل بشوند، خلاف شأن آنهاست، حتی این آخری می گفتند که با قداست اینها مخالفت است،با قداست اهل قلم، وارد شدن در حکومت و سیاست مخالفت است. این قداست در زمان حضرت رسول نبوده؟ حضرت رسول قداستش محفوظ نمی مانده؟ حضرت امیر قداست نداشته ؟ حضرت سیدالشهدا و امام حسن قداست نداشته؟ می خواستند چشم و گوش همه ما را ببندند و می خواهند هم. این جریان از اول نهضت هی دیدند که دارد پیش می رود، هی آنها بیشتر خواستند که کنار بگذارند اینها را. الان هم این جریان هستش .(12)

فصل دوم:

لزوم دخالت روحانیت در سیاست