فهرست کتاب


روحانیت و سیاست از دیدگاه امام خمینی (ره)

رسول سعادتمند

بی خاصیت کردن روحانیت، هدف از برکناری روحانیت از سیاست

اینها می خواستند از ما و شما و از روحانیون یک موجود بی خاصیت درست کنند که هیچ رنگ و بویی نداشته باشند و هیچ کاری نداشته باشد به این که به این ملت چه می گذرد، به این مخازن ملت چه می گذرد، حکومت چه می کند، این قلدرها چه می کنند با ملت، این خان ها چه می کنند با ملت،یک اشخاص بی رنگ و بویی می خواستند که خیلی هم احترام می کردند. شما بنشیند سر جاهاتان و مسأله تان را بگویید،ما احترامتان هم می کنیم، سلام بلند بالایی هم به شما می دهیم اما اگر یک قدم آن طرف بگذارید، نه، دیگر این جا حد شما نیست، حد شما تا آن جایی است که مسأله بگویید و بیایید مسجد و خیلی هم که چی بشود، مجلس فاتحه ای باشد، بروید مجلس فاتحه بنشینید. به ما تحمیل کردند این را و ما باید از زیر این بار تحمیل بیرون برویم. روحانیین باید در صحنه باشند. باید همه این حرف های نامربوطی که زده بودند و شما را می خواستند از دخالت در امور جامعه کنار بگذارند، همه آنها را پشت سر بگذارید و گذاشته اید پشت سر .علمای اعلام نباید بروند کنار بنشینند تا مقدرات آنها در امریکا تدوین بشود و یا در شوروی تدوین بشود. ما را کنار گذاشتند و مقدرات ما در امریکا تدوین می شد.(11)

مگر پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه (علیه السلام) قداست نداشتند.

بنابراین بود که این قشری که می تواند بسیج کند ملت را و قدرت دارد که تمام ملت را تحت یک مطلب وارد کند اگر مهلت به او بدهند، این را کنار بگذارد با حیله های مختلف، یکی همان باور آوردن به خود آقایان و به ملت که اینها نباید در امور سیاسی داخل بشوند، خلاف شأن آنهاست، حتی این آخری می گفتند که با قداست اینها مخالفت است،با قداست اهل قلم، وارد شدن در حکومت و سیاست مخالفت است. این قداست در زمان حضرت رسول نبوده؟ حضرت رسول قداستش محفوظ نمی مانده؟ حضرت امیر قداست نداشته ؟ حضرت سیدالشهدا و امام حسن قداست نداشته؟ می خواستند چشم و گوش همه ما را ببندند و می خواهند هم. این جریان از اول نهضت هی دیدند که دارد پیش می رود، هی آنها بیشتر خواستند که کنار بگذارند اینها را. الان هم این جریان هستش .(12)

فصل دوم: