فهرست کتاب


صحیفه علویه

سید هاشم رسولی محلاتی

دعای آن حضرت علیه السلام در روز بیست و هفتم ماه

خدایا از تو خواهم رحمتی از نزد خودت که بدانوسیله دلم را هدایت کنی و کارم را بدان رو براه کنی و پراکندگیم را بدان بر طرف سازی، و دین و آئینم را بدان اصلاح فرمائی، و در غیاب بوسیله آن نگاهم داری و در حضور بدانوسیله پاکم کنی (و ممکن است معنای این دو جمله ای باشد: و آنچه از نظرم دور و مربوط بمن است برایم نگاهداری و هر چه در پیشم هست بیفزائی یا پاکیزه کنی) و دارائیم را بدان زیاد گردانی و بر عمرم بدانوسیله بیفزائی، و کارم را بدان آسان گردانی، و عیبم را بدان بپوشانی، و تباهیهای حالم را بدانوسیله بهبودی بخشی، و هر چه را ناخوش دارم بوسیله آن بر طرف سازی، و رویم را بدان سفید گردانی، و در باقیمانده عمرم از هر بدی و شری محافظتم کنی، خدایا توئی نخست و چیزی پیش از تو نیست و توئی پایان که چیزی پس از تو نیست، و توئی ظاهر که چیزی فوق تو نیست، و توئی نهان که چیزی ماورای تو نیست، آشکار گشتی و نهان، نهان گشتی و آشکار، برای آشکاران خلقت پنهانی گرفتی، و برای مخلوقاتی از بینندگان زمین خود دقیق و لطیف گشتی، و در عین برتری نزدیک گشتی، معبودی جز تو نیست از تو خواهم که درود فرستی بر محمد و خاندان محمد و دین و آئین مرا که حافظ سرنوشت من است و سعادتم بدان بستگی دارد اصلاح فرمائی، و هم وضع دنیایم را که زندگیم در آن سپری گردد، و آخرتم را که بازگشتم در آن خواهد بود، و خواسته دیگرم آن است که زندگی را برای من موجب ازدیاد و افزایش هر کار خیر و نیکی گردان، و مرگ را آسودگی از هر شر و بدی گردان، خدایا تو را ستایش پیش از هر چیز، و تو را ستایش پس از هر چیز ای فریادرس فریادطلبان، وای غمگشای غمزدگان، ای اجابت کننده دعای درماندگان، و ای بر طرف کننده اندوه بزرگ، ای مهربانترین مهربانان، گرفتگی و اندوهم را بر طرف کن که جز تو دیگری آن دو را بر طرف نسازد، و تو حال مرا بخوبی میدانی و احتیاج صادقانه ام را بدرگاهت و بکرم و احسانت آگاهی داری - درود فرست بر محمد و خاندان محمد - و حاجاتم را بر آور ای مهربانترین مهربانان، خدایا همه ستایش خاص تو است، و همه عزت از آن تو است، و همه پادشاهی از تو است، و تمامی قدرت و افتخار و عظمت از تو است، و همه خوبیها بدست تو است، و همه کارهای بسوی تو بازگشت کند، آشکارش و نهانش، خدایا آنکس را که تواش گمراه کنی راهنمائی ندارد، و آنکس را که تو راهنمائیش فرمائی کسی نتواند گمراهش کند، و آنچه را عطا فرمائی جلوگیر ندارد، و آنچه را که تو باز داری کسی نتواند باز دهد، و آنچه را تو پیش اندازی دیگری نتواند پس اندازد، و آنچه را تو پس اندازی کسی نتواند پیشش اندازد، و آنچه را تو بر بندی کسی نتواند بازش کند، و آنچه را تو باز کنی دیگری نتوانند آنرا بر بندد، خدایا درود فرست بر محمد و خاندان محمد و درهای برکات و کرم و رحمت و روزی خود را بروی من باز کن، خدایا من از تو بی نیازی را در روز نیاز، و امنیت را در روز ترس، و آن نعمت پایداری را که زوال نپذیرد و تغییری در آن راه نیابد خواهانم، خدایا ای پروردگار آسمانهای هفتگانه و زمینهای هفتگانه و آنچه در میان آنها است، و ای پروردگار ما و پروردگار هر چیز، فرو فرستنده تورات و انجیل و زبور و قرآن بزرگ و پروردگار عرش عظیم، شکافنده دانه و هسته، بتو پناه می برم از شر هر صاحب شری و از شر هر جانداری که اختیارش بدست تو است همانا پروردگار من بر طریقه حق است، و او بر هر چیز توانا است. و بهر چیزی احاطه دارد، خدایا توئی نخست و چیزی پیش از تو نیست، و توئی پایان و چیزی پس از تو نیست، و توئی آشکار که چیزی فوق تو نیست، و توئی نهان که چیزی پس از تو نیست، درود فرست بر محمد و خاندان محمد و درباره من - چنین و چنان (88) - کن.
بنام خدا، و بخدا ایمان آورم، و بخدا پناهنده گردم، و بخدا نگهداری و پناه جویم، و بعزت خدا و نگهداریش نگهداری جویم از شیطان رانده و انحرافش، و حیله اش و سوارکارانش و پیادگانش و دامهایش، و از شر هر جنبنده ای که بهمراهی او جنبش کند، و پناه می برم بکلمات تامه مبارکه خدا که هیچ نیکوکار و بدکاری از آنها نگذرد، و بنامهای نیکوی خدا همه اش چه آنها که می دانم و چه آنها نگذرد، و بنامهای نیکوی خدا همه اش چه آنها که می دانم و چه آنها که نمی دانم، و از شر آن چه خدا آفریده و خلق فرموده و از نیستی بهستی آورده، و از شر کوبندگان در شب جز آنکس که خیر و عافیتی از جانب تو آورد، خدایا بتو پناه برم از شر خودم، و از شر هر دیده بینا و گوش شنوا، و زبان گویا، و دست حمله کننده و پای رونده از آنچه را بر جان خود بیم دارم در شب و روزم، خدایا و هر کس نسبت بمن آهنگ ستم یا زورگوئی یا بدی یا صدمه ناگواری دارد، پری باشد یا آدمی، نزدیک باشد یا دور، کوچک باشد یا بزرگ، از تو خواهم که سینه اش را برون آری و دلش را از من بگردانی و دستش را نگهداری، و گامش را کوتاه کنی و قدرتش را بگیری، و خیانت و سخن چینیش را از بین ببری، و بحال خشمش باز گردانی، و آب دهانش را گلوگیرش سازی، و زبانش را ساکت کنی، و چشمش را کور کنی، و او را سرگرم بخود سازی، و میان من و او حائل شوی، و به نیرو و قوت خود از وی کفایتم کنی که تو بر هر چیز توانائی.

دعاوه فی الیوم الثامن و العشرین من الشهر

اللهم انی اعوذ بک من کل شی ء هود و نک اللهم انت اکبیر الاکبر من کل شی ء اللهم لا تحر منی خیر ما اعطیتنی و لا تفتنی بما منعتنی اللهم انی اسئلک خیر ما تعطی عبادک من الاهل و المال و الولد و الایمان و الامانة و الولد النافع غیر المضر و لا الضار اللهم انی الیک فقیر و منک خائف و بک مستجیر اللهم لا تبدل اسمی و لا تغیر جسمی و لا تجهد بلائی و لا تبتعنی بلاء اللهم انی اعوذ بک من غنی مطغ او هوی مرد او عمل مخز اللهم اغفر لی ذنوبی و اقبل توبتی و اظهر حجتی و اسر عورتی و اجعل محمدا و ال محمد المصطفین اولیائی و یستغفرون اللهم انی اعوذ بک ان اقول قولا هو من طاعتک ارید به سوی وجهک اللهم انی اعوذ بک ان یکون غیری اسعد بما اتیتنی منی اللهم اعوذ بک من الشر الشیطان و من الشر السلطان و من الشر ما تجری به الاقلام و اسئلک عملا بارا و عیشا قارا و رزقا دار اللهم کتبت الاثام و اطلعت علی السرائر و حلت بین القلوب و القلوب الیک مصغیة و السر عندک علانیة و انما امرک لشی ء اذا اردته ان تقول له کن فیکون اللهم انی اسئلک برحمتک ان تدخل طاعتک فی کل عضو منی لا عمل بها ثم لا تخرجها منی ابدا اللهم و اسئلک ان تخرج معصیتک من کل اعضائی برحمتک لانتهی عنها ثم لا تعیدها الی ابدا اللهم اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی اللهم کنت و لا شی ء قبلک بمحسوس او یکون اخیرا و انت الحی القیوم تنام العیون و تغور النجوم و لا تاخذک سنة و لا نوم صل علی محمد و ال محمد و فرج همی و غمی و اجعل لی من کل امر یهمنی فرجا و مخرجا و ثبت رجائک فی قلبی لتصدنی عن رجاء المخلوقین و رجاء من سواک حتی لا یکون ثقتی الا بک اللهم لا تردنی فی عمرة ساهیة و لا تستدرجنی و لا تکتبنی من الغافلین اللهم انی اعوذ بک ان اضل عبادک و ان استریب اجابتک اللهم ان لی دنوبا قد احصاها کتابک و احاط بها علمک و لطف بها خبرک و انا الخاطی المذنب و انت الرب الغفور المحسن ارغب الیک فی التوبة و الانابة و استقیلک مما سلف منی فاعف و عنی و اغفر لی ما سلف من ذنوبی انک انت التواب الرحیم اللهم انت اولی برحمتی من کل احد فارحمنی و لا تسلط علی فی الدنیا و الاخرة من لا یرحمنی اللهم و لا تجعل ما سترت علی من افعال الغیوب بکرامتک استدراجا لتاخذنی به یوم القیامة و تفضحنی بذلک علی رؤس الخلائق واعف عنی فی الدارین کلها یا رب فانک غفور رحیم اللهم ان لم اکن اهلا ان ابلغ رحمتک فان رحمتک اهل ان تبلغنی و تسعنی لانها وسعت کل شی ء و انا شی ء فلة سعنی رحمتک یا ارحم الراحمین اللهم و ان کنت خصصت بذلک عبادا اطاعوک فیما امرتهم به و عملو لک فیما خلقتهم له فانهم لم ینالوا ذلک بک و لم یوفقهم له الا انت کانت رحمتک لهم قبل طاعتهم لک یا ارحم الراحمین اللهم فخصنی یا سیدی و مولای یا الهی یا کهفی و یا حرزی و یا جابری و یا خالقی و یا رازقی بما خصصتهم به وفقنی لما وفقتهم له و ارحمنی کما رحمتهم لامة تامة عامة یا ارحم الراحمین یا من لا یشغله سمع عن سمع یا من لا یغلطه السائلون یا من لا یبرمه الحاح الملحین اذقنی برد عفوک و حلاوة ذکرک و رحمتک اللهم انی استغفرک لما تبت الیک منه ثم عدت فیه و استغفرک للنعم التی انعمت بها علی فقویت بها علی معصیتک و استغفرک لکل امر اردت به وجهک فخالطنی فیه ما لیس لک و استغفرک لما وعدتک من نفسی ثم اخلقتک و استغفرک لما دعانی الیه الهوی من قبول الرخص فیما اتیته مما هو هو عندک حرام و استغفرک للذنوب التی لا یعلمها غیرک و لا یسعها الا حلمک و عفوک و استغفرک لکل یمین حنثت فیها عندک یا ذالجلال و الاکرام یا من عرفنی نفسه لا تشغلنی بغیرک و لا تکلنی الی سواک و اغنمنی بک عن کل مخلوق غیرک یا ارحم الراحمین و صلی الله علی محمد و اله الطاهرین .

دعای آن حضرت علیه السلام در روز بیست و هشتم ماه

خدایا بتو پناه می برم از هر چه جز تو است، خدایا توئی بزرگ و بزرگتر از هر چیز، خدایا مرا از خوبی و خیر هر چه بمن عطا فرموده ای محرومم مساز، و بدانچه از من باز داشته ای شیفته ام مکن، خدایا از تو خواهم بهترین چیزی را که به بندگانت داده ای از خاندان و دارائی و فرزند و ایمان و امانت و فرزند سودمندی که زیان نزند و زیان نباشد، خدایا من بدرگاهت نیازمندم و از تو ترسانم و بتو پناه جویم، خدایا نامم را تبدیل نکن، و تنم را دگرگون منما، و بلایم را زیاده از حد طاقت مکن و بلائی دنبال بلائی برایم پیش نیاور، خدایا بتو پناه برم از ثروتی که طغیان و سرکش آرد، یا هوا و هوسی که هلاکت ببار آرد، یا کرداری که موجب شرمساری گردد خدایا گناهانم را بیامرز و توبه ام بپذیر، و دلیل قاطعم را آشکار ساز، و عیوبم را بپوشان، و محمد و خاندان برگزیده محمد را یاوران من گردان که برایم آمرزش خواهند، خدایا بتو پناه می برم از اینکه سخنی گویم که بظاهر طاعت و فرمانبرداری تو باشد ولی منظور من جلب خاطر ذات تو نباشد، خدایا بتو پناه برم از اینکه دیگری را در آنچه بمن داده ای خوشبخت تر از من باشد، خدایا بتو پناه برم از شر شیطان، و از شر سلطان، و از شر آنچه قلمها بدان جریان یابد، و از تو خواهم کرداری نیک، و زندگانی ثابت یا زندگانی که موجب چشم روشنی باشد و روزئی ریزان و پرخیز، خدایا گناهان را یادداشت کرده ای و بر پنهانیهای دل آگاهی، و میان دلها حائل گشته ای و از ضمائر دل هر کس اطلاع داری و دلها بسوی تو توجه دارند، و هر نهانی پیش تو آشکار است، و فرمان تو بهر چه بخواهی همان است که بدان بگوئی باش و باشد، خدایا از تو خواهم برحمتت که طاعت و فرمانبرداری خود را در هر عضوی از اعضاء من در آوری که بدان وسیله آن را انجام دهم و پس از آن هیچگاه آن را از آن عضو بیرون نبری، خدایا و از تو خواهم که نافرمانیت را برحمت خود از هر عضوی از اعضاء من بیرون بری تا از آن نافرمانی خودداری کنم و سپس هیچگاه دوباره آن نافرمانی را بمن باز نگردانی، خدایا براستی تو گناه بخشی هستی که بخشش گناه را دوست داری پس از من درگذر و گناهم ببخش خدایا تو در ازل وجود داشتی و چیزی پیش از تو نبود و پس از تو نیز چیزی نخواهد بود، و توئی زنده پاینده، دیدگان بخواب رود و ستارگان ناپدید گردد ولی تو را چرت و خواب نگیرد، درود فرست بر محمد و خاندان محمد و اندوه و غمم را بگشا، و برایم از هر کاری که مرا به اندوه اندازد گشایش و برآیشی مقرر فرما، و امید بذات خودت را در دل من پا بر جا کن تا از امید به مخلوق و امید بما سوای تو بازم دارد، و تا آنکه اعتماد من جز بتو نباشد، خدایا مرا در پرده و غفلت فراموشی بازنگردان، و تدریجا بدام غرور و غفلت مال و منال دچارم مکن، و نامم را در زمره بیخبران ثبت مفرما، خدایا بتو پناه می برم از اینکه بندگانت را گمراه سازم و در اجابتت دچار تردید گردم، خدایا من گناهانی دارم که دفترت آنها را ثبت کرده و دانشت بدانها احاطه دارد، و در عملت دقیقا آنها ضبط شده، و منم خطاکار گنه پیشه، و توئی پروردگار آمرزنده احسان پیشه. و من بوسیله توبه و بازگشت بدرگاهت توجه کرده ام و گذشت از گذشته هایم را از تو خواستارم پس از من در گذر و گناهان گذشته ام را بیامرز که براستی توئی توبه پذیر مهربان خدایا تو بمهرورزی من از همه کس سزاوارتری، پس بمن رحم کن، و کسی را که بمن رحم نمی کند در دنیا و آخرت بر من مسلط مکن خدایا کارهای نهانی مرا که ببزرگواری خود بر من پوشانده ای چنان مکن که موجب گرفتاری تدریجی من باشد و در نتیجه روز رستاخیز مرا بدانها مواخذه کنی و در پیش خلائق رسوایم سازی، و در هر دو سرای ای پروردگار من از من در گذر که براستی تو آمرزش پیشه و مهربانی، خدایا اگر من شایستگی آن را ندارم که برحمت و مهر تو برسم اما رحمت تو شایستگی آن را دارد که شامل حال من گردد و فرایم گیرد، زیرا که آن همه چیز را فرا گیرد و من نیز چیزی از چیزها هستم که باید رحمتت مرا هم فرا گیرد ای مهربانترین مهربانان. خدایا و اگر چنان است که رحمت خود را به آن دسته از بندگانت مخصوص داشته ای که در مورد دستورانت فرمانبردارند، و بهمانکه برای آن ایشان را آفریده ای عمل کنند محققا آن دسته از بندگانت جز بوسیله توفیقی که تو بدانها داده ای باین سعادت نائل نگشته و این موفقیت را کسی جز تو بدانها نداده است، در صورتیکه رحمت تو پیش از توفیق فرمانبرداریشان از تو شامل حالشان گردیده است ای مهربانترین مهربانان، و چنان نبوده که در اثر اطاعت و انجام دستورانت مستحق رحمت عامه تو گردند در اینصورت نیز ای خدای من و ای آقا و مولایم و ای پناهگاه و ملجام، و ای نیرویم و ای جبران کننده پریشانی و شکستگیم و ای آفریننده و روزی دهنده ام مرا نیز بهمان رحمت مخصوص بدانها مخصوصم گردان، و بدانچه آنان را موفق داشته ای مرا نیز توفیق ده، و چنانچه بدانها رحم کرده ای مرا نیز مشمول رحمت نازله کامله و عمومی خویش قرارم ده ای مهربانترین مهربانان، ای که سرگرم نکند او را شنیدنی از شنیدنی دیگر، و ای که سائلان بسیار او را باشتباه نیندازند، ای که بستوهش نیاورد پافشاری اصرار ورزان، مزه گوارای گذشت و شیرینی ذکر و رحمت خود را بکام من بچشان، خدایا من از تو آمرزش خواهم برای آن گناهانی که از آنها بدرگاهت توبه کردم ولی دوباره توبه شکستم و انجامش دادم، و از تو آمرزش خواهم برای آن نعمتها که بمن عطا کردی ولی من بوسیله آنها بجای فرمانبرداری تو به نافرمانیت نیرو گرفتم، و از تو آمرزش خواهم برای هر کاری که آن را بقصد رضای تو انجام دادم ولی اغراض غیر خالصانه دیگری نیز بدان مخلوط گشت، و از تو آمرزش خواهم برای آن وعده هائی که از جانب خود بتو دادم ولی بدانها وفا نکردم، و از تو آمرزش خواهم برای آنچه نزد تو حرام بوده ولی نفس به بهانه آنکه رخصت در آن پذیرفته می شود مرا به انجام آن وادار کرده است، و از تو آمرزش خواهم برای گناهانی که جز تو کسی بدانها آگاه نیست و تنها بردباری و گذشت تو است که می تواند آنها را فرا گیرد، و از تو آمرزش خواهم برای هر سوگندی که آن را نزد تو شکستم و بدان عمل نکردم ای صاحب جلالت و بزرگواری، ای که خود را بمن شناساندی مرا بدیگری جز خودت سرگرمم مساز، و بغیر خودت وامگذار، و بلطف خویش مرا از هر مخلوق جز خودت بی نیازم کن، ای مهربانترین مهربانان و درود خدا بر محمد و خاندان پاکش باد.