فهرست کتاب


صحیفه علویه

سید هاشم رسولی محلاتی

دعای آن حضرت علیه السلام در جنگ جمل

خدایا تو را سپاس گویم که تو شایسته سپاس و ستایشی بخاطر رفتار نیکویت نسبت بمن و عطوفت و مهرت درباره ام، و بر آنچه از نور خود بر من عطا فرمودی، و بدان مهرت که از دنبال خلقتم بمن تفضل کردی، و آن نعمتت که بر من کامل نمودی که براستی ای آقای من درباره من چنان بزرگی کردی که تمام کوشش و سپاسگزاریم حق تو گشت بخاطر همان گذشت و آزمایش نیکوی دیرینه ات نزد من، و پشت هم رسیدن نعمتهایت، و پی در پی آمدن کرمهایت نزد من بدان حد که به احراز بهره ام و اصلاح نفسم نرسد، ولی تو آقای من در ابتداء به احسان خویش آغازم کردی و مرا بدین و آئین خود رهنمونم ساختی، و خود را شناساندی، و همه کارهایم را بکفایت تثبیت فرمودی و انجام دادی، و در نتیجه سختی بلا را از من گرداندی، و گرفتاری قضا و قدر را از من بازداشتی، و بدین ترتیب من جز نیکی از تو یاد نکنم، و جز زیاده بخشی از تو ندیدم.
خدایا چه بسیار بلا و سختی را که از من گرداندی و در دیگری آنها را بمن نمایاندی و نشانم دادی و چه بسیار نعمتی که دیده ام را بدان روشن کردی، و چه بسیار کارهای نیکی که نسبت بمن انجام داده و در پیش من داری.
خدایا توئی که در وقت ماندگی دعایم را اجابت کردی، و توئی که در وقت رسیدن اندوهها گرفتگی و غم را از من برطرف کردی، و توئی که حق مرا از دشمنان بازستائی. من تو را نیافته و نیابم که هنگام دعا از من دور باشی، و نه در وقتی که از تو درخواست کنم نسبت بمن خود دار و گرفته باشی، و در وقتی که تو را بخوانم از من روی بگردانی، تو را ای خدای من چنان یافتم که رفتارت با من پسندیده، و خوش آزمایشت پیش من موجود، و همه کارهایت نسبت بمن زیبا است، ستایشت کند زبانم و خرد و اعضایم، و تمامی آنچه را زمین از من بر خود گرفته و دارا هستم ای مولای من از تو خواهم بدان نورت که آن را از بزرگی خود جدا ساختی، و از تو خواهم بدان نامت که برتری گرفته، که بر من منت گذارده چنانم کنی که لازمه سپاسگزاری نعمتت را انجام دهم، پروردگارا چه اندازه حریصم بر آنچه مرا از آن برکنار کرده و بدوری آن وادارم کردی، و اگر تو بپارسائی در دنیا و پرهیزکاری در امور آخرت کمکم ندهی هلاک گردم.
پروردگارا انگیزه های دنیا از آمیزش زنان و نیز فرزندان مرا بسوی خود خواند و من بشتاب دعوتش را پذیرفتم و بدلخواه خود بدانها دل بستم ولی انگیزه های آخرت از پارسائی و کوشش مرا بدان دعوت کرد و من توجهی بدان نکردم و چنان شتابی را که نسبت بمتاع بی ارزش و پوسیده و خشک دنیا و آن سرائی که بزودی از بین می رود داشتم، آن شتاب را برای آخرت مبذول نداشتم، پروردگارا مرا از عذاب ترساندی، و پاداش نیک تشویق کردی و بر من محتجب گشتی پس من آنطور که باید از تو بیم داشته باشم بیم نکردم، و من ترس آن را دارم که از کوشش درباره تو کوتاهی کرده باشم و نسبت بیکی از حجتهای تو سستی ورزیده باشم، خدایا از تو خواهم که چنان مقرر داری که کوششم در این دنیا خالص برای تو باشد و در راه اطاعت و فرمانبرداری تو باشد، و دلم را سرشار از خوف خود گردان، و کوتاهی کردن و سستی ام و تقصیر کاری و بطور کلی هر آنچه را بر خویشتن می ترسم همه را بترس و بیم از خود و شکیبائی در مورد طاعت و فرمانبرداری و عمل بدان مبدل فرما، ای دارای شوکت و بزرگواری. و قرار ده پسرم را از گناهان محکم، و کارهای نیکم را مضاعف گردان که براستی تو چنانی که اعمال هر که را خواهی مضاعف کنی، خدایا رتبه و درجه مرا در بهشت بلند گردان، و بتو پناه برم از پروردگارا از شر خوراکی و آشامیدنی خوش و بتو پناه برم از شر آنچه میدانم و از شر آنچه نمی دانم، و بتو پناه برم از همه زشتیها چه آشکارش و چه پنهانش، و بتو پناه برم پروردگارا از اینکه نادانی را بدانائی بخرم - چنانچه دیگری جز من این کار را کرده - یا سفاهت و نابخردی را بخردوری خریداری کنم، یا بیتابی را ببردباری، یا گمراهی را بهدایت، یا کفر را به ایمان.
پروردگارا بانجام خواسته هایم بر من منت گذار، که تو مردمان شایسته و صالح را دوست داری، و پاداش نیکوکاران را ضایع نسازی.
و الحمدلله رب العالمین.

دعاوه علیه السلام اذ القی العدو محاربا

اللهم الیک افضت القلوب و مدت الاعناق و شخصت الابصار و نقلت الاقدام و انصیت الابدان اللهم قد صرح مکنون الشنان و جاشت مراجل الاضغان اللهم انا نشکوا الیک غیبه نبینا و کثره عدونا و تشتت اهوآئنار بنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین

دعای آن حضرت در وقتی که در جنگ با دشمن روبرو می شد

خدایا بسوی تو دلها توجه کند، و گردنها کشیده شود، و دیدگان دوخته شود، و گامها برداشته شود، و بدنها از جای خود حرکت کند، خدایا خشم پوشیده آشکار شده، و دیگهای کینه بجوش آمده، خدایا بتو شکایت آریم غیبت و ناپدیدی پیامبران را و بسیاری دشمن و پراکندگی دلها و انظارمان را، پروردگارا میان ما و قوم ما را بحق بگشا و تو بهترین گشایندگانی.