فهرست کتاب


حکومت اسلامی در کوثر زلال اندیشه امام خمینی

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیّه قم‏

مقدمه

دشمن، در رسانه های نوشتاری این سرزمین نفوذ کرده و سخت به تکاپو افتاده، تا شکستی را که در بهمن 57 و آوردگاههای گوناگون از یلان ولایت مدار خورده، جبران کند.
او و بوق و کرنا زنها و جارچیهای دست آموزش، از ترس کلام برای امام و جهل زداییها و آفتاب گونی و روشنگری اندیشه وی، به بیغوله ها و تاریک خانه های خود فرو رفته بودند و یاران آن را نداشتند که در آفتاب سخن آن آفتاب جهان تاب، پلک بگشایند و راه پویند، امروز، تبلیغات دروغین شبان و روزان خویش را راست پنداشته و به این وهم گرفتار آمده که شب، همه جا را فرا گرفته، و از این سیاهی باید استفاده کرد و از بیغوله های عفن و بو ناک به در آمد و بر کانونهای نور افشان، به ویژه کانونی که همه کانونها، گرما و روشنایی از آن می گیرند و در پرتو آن، به سوی نور و کمال مطلق ره می پویند، یورش برد و با شبهه افکنیها، به پندار خود، بر عمق شب افزود.
دشمن، از شعله های گرما بخش و روشنایی ده این کانون مقدس، در هراس و همه گاه در تلاش، تا این شعله های گرما بخش را فرو نشاند.
خداباوران ولایت مدار، در زمستانهای سخت و استخون سوز، کانون گرمی نیابند، تا خود را از سرمای سوزان برهانند و به آستانه بهار در آیند.
دشمن، شب را می پرستد و همه گاه، شب را می جوید که در شب، در عمق شب، از او کار بر می آید، از این روی، با هر کس و هر چه، شب را می شکند، در دل تاریکی نور می افشاند، دستهای او را رو می کند، چهره او را می نمایاند، رفت و آمدها و نشست و برخاستهای او را به نمایش می گذارد و... در می افتد و برای خاموشی آن تلاش می ورزد، تا هر چه بیشتر بر عمق شب افزوده شود و او بتواند در پناه این شب سنگین، دهشت انگیز و دیجور، سنگرهای اهل ایمان در هم بکوبد.
ولایت، آن کانون گرمازا، آن آذرخش شب شکن است که دل تاریکی را می شکافد، بدین جهت دشمن، بی امان، بدون درنگ، شبان و روزان، از گوناگون رسانه هایی که در اختیار دارد، آن را نشانه رفته و با شبهه افکنیها و تقدس زداییها، بر آن است از گرما بخشی و نور افشانی، آن جلو گیرد.
دشمن، با لشگری از نویسندگان و عمله های با مزد و بی مزد، خود فروخته و خود باخته و فریب خورده، با بحثهای به ظاهر علمی و آکادمیک، در پی روشنگری و شبهه زدایی بالا بردن سطح دانش مردم و آگاهی دادن به نسل جوان نیست، بلکه می خواهد ریشه ها را سست کند و آن کانون شور و شوق را بفسرد.
امروز، حوزه باید در برابر این هجوم بایستد و با روشنگریها و گفت و گوهای علمی درون حوزی و برون حوزوی، هر مقوله ای را که دشمن، انگشت روی آن گذاشته و از آن زاویه به پندار خود می خواهد زیر ساختهای نظام ولای را سست کند، عالمانه و همه سویه، به بحث و مناظره بگذارد و با نوشته ها دقیق و فنی، زوایای بحث را بنمایاند، تا دشمن نتواند در تاریکی جهل، شماری را به دنبال خود بکشد و در ذهن شماری، شبهه پدید آرد.
حوزه در برابر این سیل بنیان بر افکن، وظیفه ای سخت سنگین دارد. پاسداری هوشیارانه از کوثر زلال اندیشه امام، باز داری دستان آلوده از تماس با این چشمه ناب، تفسیر و تبیین آیه آیه آن، مبارزه عالمانه، با تحریف گران آیات محکمات انقلاب و تاباندن این اندیشه تابان، به همه زوایای جامعه، تا کوی و کومه ای در تاریکی فرو نرود و کسی در تاریکی جهل سرگردان نماند، بر عهده حوزه است، بر عمده عالمان راستین و تربیت شدگان حوزه دین، خدا باوران اندیشه ور.
از این روی، مجله حوزه، افزون بر بررسی و روشنگری اندیشه های والا، رخشان، شفاف و ناب امام خمینی در گوناگون مقوله ها از جمله امام خمینی در شماره 85 - 86 ارائه داده، به مناسبت صدمین سال تولد حضرت امام فراروی خوانندگان عزیز می گذارد به امید آنکه پیش از پیش به کار آید و مفید افتد.
(حوزه

امام و مرجعیت

امام و مرجعیت

زعامت امام، به مرجعیت حیات نوینی بخشید. به همگان فهماند که مذهب و دینداری، در فطرت آدمی جای دارد و غبار مادیگرایی نمی تواند جلوه حقیقت را، از رونق بیفکند و فرزانگان دیانت را، از بها و منزلت ساقط کند.
امام، در چهره یک مرجع مذهبی، توانست اقتدار مکنون مرجعیت را نشان دهد.
اعتلای امت را در پرتوی آن قدرت، به نمایش آورد. در روزگارانی که بیگانگان آن را به سخره می گرفتند و خودیها، از قوت آن غفلت داشتند، امام پای به صحنه نهاد، با شجاعت و شهامت خویش، نشان داد که این ابزار، کاردان می طلبد و آن گاه که در اختیار اهل افتد، خواب همزادان اهریمن را تیره می کند.
و چنین شد که مرجعیت، از منصبی حاشیه ای، به اقتدار خویش بازگشت. نقطه مرکزی وحدت امت و نوک پیکان ستیز با دشمن شد و در این میان نقش و منزلت امام، به سان آفتاب عالمتاب می درخشید. بر ما باد که از فروغ آن نکاهیم و قدر آن همت را، پاس داریم.
و این نوشتار، در سالگشت رحلت آن مرجع فرزانه و در سر فصل مقالاتی درباره مرجعیت و اجتهاد عرضه می شود. به این امید که در طرح نقطه نظرات حضرتش، توفیق یابد و در روزنه ای را به آن منظر بگشاید.