فهرست کتاب


بهترین زندگی در پرتو سخنان امام سجاد (ع)

مسعود رضا (نوری)

فهرست کامل دعاهای صحیفه سجادیه

دعای شماره 1: ستایش عزوجل
دعای شماره 2: درود بر محمد و آل او
دعای شماره 3: درود بر فرشتگان عرش
دعای شماره 4: طلب رحمت بر پیروان پیغمبران
دعای شماره 5: درباره خود و دوستانش
دعای شماره 6: هنگام صبح و شام
دعای شماره 7: در مهمات
دعای شماره 8: در پناه جستن به خدا
دعای شماره 9: در اشتیاق
دعای شماره 10: در التجاء به خدای تعالی
دعای شماره 11: در طلب فرجام نیک
دعای شماره 12: در اعتراف به گناه
دعای شماره 13: در طلب حوائج
دعای شماره 14: در شکوه از ظالمان
دعای شماره 15: هنگام بیماری
دعای شماره 16: طلب عفو از گناهان
دعای شماره 17: در رفع شر شیطان
دعای شماره 18: در طلب دفع بلیات
دعای شماره 19: در طلب باران
دعای شماره 20: در طلب اخلاق ستوده
دعای شماره 21: هنگامی که پیش آمدی او را غمگین می ساخت.
دعای شماره 22: هنگام سختی
دعای شماره 23: در طلب عافیت
دعای شماره 24: درباره پدر و مادر
دعای شماره 25: درباره اولاد
دعای شماره 26: درباره همسایگان و دوستان
دعای شماره 27: درباره نگهبانان مرزها
دعای شماره 28: در اظهار ترس از خدا
دعای شماره 29: هنگامی که روزی بر او تنگ می شد.
دعای شماره 30: در طلب یاری از خدا بر اداء دین.
دعای شماره 31: در طلب توبه.
دعای شماره 32: در نماز شب.
دعای شماره 33: در طلب خیر.
دعای شماره 34: هنگامی که مبتلایی را می دید یا بلایی به او رخ می داد.
دعای شماره 35: در بیان رضا به قضاء الهی.
دعای شماره 36: هنگام شنیدن بانگ رعد.
دعای شماره 37: در شکر گزاری حق تعالی.
دعای شماره 38: در عذر خواهی.
دعای شماره 39: در طلب عفو از گناهان.
دعای شماره 40: هنگام یاد کردن مرگ.
دعای شماره 41: در طلب پوشیدن عیب ها و محفوظ ماندن از آنها.
دعای شماره 42: هنگام ختم قرآن.
دعای شماره 43: هنگام نگاه کردن به ماه نو.
دعای شماره 44: هنگام فرا رسیدن ماه مبارک رمضان.
دعای شماره 45: در وداع ماه رمضان.
دعای شماره 46: در عید فطر و جمعه.
دعای شماره 47: در عید اضحی و جمعه.
دعای شماره 48: در عید اضحی و جمعه.
دعای شماره 49: در دفع مکر دشمنان.
دعای شماره 50: هنگام ترس.
دعای شماره 51: در تضرع و زاری.
دعای شماره 52: در اصرار بر طلب رحمت.
دعای شماره 53: در مقام فروتنی در پیشگاه الهی.
دعای شماره 54: در طلب رفع غم ها.