فهرست کتاب


بهترین زندگی در پرتو سخنان امام سجاد (ع)

مسعود رضا (نوری)

بخشی از دعای شماره 5 از صحیفه سجادیه:

هر کس را که خداوند حافظ و نگهبان او باشد، سالم و سلامت می ماند، و هر کس را که خداوند توفیق هدایت عطا کند، دانا می شود و هر کس را که خداوند مقرب درگاه خود سازد، عنیمت و ثروت بیکران نصیبش می شود.

بخشی از دعای شماره 39 از صحیفه سجادیه:

صدیقان به واسطه اعمالشان مغرور نشوند و گناهکاران از خدا نومید نگردند، زیرا خداوند، پروردگار عظیمی است که فضل خود را از هیچ کس باز نمی دارد و در گرفتن حق خود بر کسی سخت نمی گیرد.

نزدیکی به خدا