فهرست کتاب


بهترین زندگی در پرتو سخنان امام سجاد (ع)

مسعود رضا (نوری)

بخشی از دعای شماره 51 از صحیفه سجادیه:

خداوند، حق شما را از ستمکاران می گیرد.

بخشی از دعای شماره 52 از صحیفه سجادیه:

خداوند همه آفریدگان خود را محکوم به مرگ کرده است، چه آن کس که او را به توحید بستاید و چه آن کس که او را انکار کند.

بخشی از دعای شماره 10 از صحیفه سجادیه:

سزاوارترین کارها در آئین عظمت خداوند، رحمت عطا کردن بر کسی است که از او طلب رحمت می کند.