فهرست کتاب


بهترین زندگی در پرتو سخنان امام سجاد (ع)

مسعود رضا (نوری)

بخشی از دعای شماره 49 از صحیفه سجادیه:

خداوند شما را هدایت کرد، اما راه صلاح را نرفتید و در پی خواهش دلتان رفتید. خداوند به شما پند داد، اما سنگین دل شدید و پند او را نشنیدید.

بخشی از دعای شماره 50 از صحیفه سجادیه:

خدا جوینده شماست، اگر از درگاهش بگریزید و یابنده شماست اگر از نزدش فرار کنید.

بخشی از دعای شماره 51 از صحیفه سجادیه:

خداوند، حق شما را از ستمکاران می گیرد.