فهرست کتاب


بهترین زندگی در پرتو سخنان امام سجاد (ع)

مسعود رضا (نوری)

بخشی از دعای شماره 40 از صحیفه سجادیه:

خودتان را از فریب آرزوها در سلامت، و از شر آرزوها در امان نگه دارید.

بخشی از دعای شماره 32 از صحیفه سجادیه:

کم کار و پرآرزو نباشید.

روش برخورد با تهیدستان و ثروتمندان