فهرست کتاب


بهترین زندگی در پرتو سخنان امام سجاد (ع)

مسعود رضا (نوری)

بخشی از دعای شماره 2 از صحیفه سجادیه:

رسول اکرم حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) نعمتی است که خداوند به ما ارزانی داشته و سپاس این نعمت واجب است.

بدبخت کیست؟

بخشی از دعای شماره 37 از صحیفه سجادیه:

بدبخت ترین فرد کسی است که با دستورات خدا مخالفت کند.