فهرست کتاب


بهترین زندگی در پرتو سخنان امام سجاد (ع)

مسعود رضا (نوری)

حمد و سپاس خداوند متعال

بخشی از دعای شماره 1 از صحیفه سجادیه:

سپاس خدایی را که زیبایی های آفرینش را برای ما برگزید و روزیهای پاکیزه را بر ما روان ساخت و ما را به تسلط بر همه آفریدگان برتری داد و از این جهت همه مخلوقاتش ما را به قدرت او فرمانبردار، و به نیرویش از اطاعت ما ناچارند و سپاس خدایی را که در احتیاج ما را از غیر خود فرو بست. پس در برابر این همه نعمت چگونه بر سپاس او طاقت داریم؟ یا کی توانیم شکرش را بجا آوریم؟

درباره رسول اکرم (ص)