فهرست کتاب


بهترین زندگی در پرتو سخنان امام سجاد (ع)

مسعود رضا (نوری)

بخشی از دعای شماره 28 از صحیفه سجادیه:

با بریدن از غیر خدا و پیوستن به خدا، دل را پیرایش دهید.

یاری خدا

بخشی از دعای شماره 5 از صحیفه سجادیه:

هر کس را که خداوند یاری کند، خوار ساختن خوارکنندگان به او زیان نمی رساند.