فهرست کتاب


بهترین زندگی در پرتو سخنان امام سجاد (ع)

مسعود رضا (نوری)

بخشی از دعای شماره 5 از صحیفه سجادیه:

سلامت دلهای خود را در یاد کردن عظمت خدا و آسایش بدنهای خود را در شکر نعمت خدا و چرب زبانی را در توصیف عطای خدا قرار دهید.

بخشی از دعای شماره 28 از صحیفه سجادیه:

با بریدن از غیر خدا و پیوستن به خدا، دل را پیرایش دهید.

یاری خدا