فهرست کتاب


بهترین زندگی در پرتو سخنان امام سجاد (ع)

مسعود رضا (نوری)

بخشی از دعای شماره 44 از صحیفه سجادیه:

احدی غیر از خدا را در اعمالتان شریک قرار ندهید و اعمالتان را از ریا و خودنمایی پیراسته کنید.

خلوص نیت

بخشی از دعای شماره 21 از صحیفه سجادیه:

کار خدا را آنچنان برای آخرت انجام دهید تا خودتان هم در دلتان به صدق و خلوص کارتان پی ببرید.