فهرست کتاب


بهترین زندگی در پرتو سخنان امام سجاد (ع)

مسعود رضا (نوری)

بخشی از دعای شماره 40 از صحیفه سجادیه:

یاد مرگ را نصب العین خود قرار دهید و آن را فراموش نکنید.

ریا و خودنمایی

بخشی از دعای شماره 44 از صحیفه سجادیه:

احدی غیر از خدا را در اعمالتان شریک قرار ندهید و اعمالتان را از ریا و خودنمایی پیراسته کنید.