فهرست کتاب


بهترین زندگی در پرتو سخنان امام سجاد (ع)

مسعود رضا (نوری)

بخشی از دعای شماره 47 از صحیفه سجادیه:

حب دنیا، انسان را از توجه به سعادتهای ابدی، باز می دارد.

دعا

بخشی از دعای شماره 45 از صحیفه سجادیه:

ترک دعا، موجب تکبر انسان می شود.